Gå til hovedindhold

Vejdirektorats indstilling om motorvejen ved Silkeborg

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen har nu modtaget Vejdirektoratets indstilling vedrørende motorvejen Herning-Århus ved Silkeborg.

  Indstillingen indeholder Vejdirektoratets bemærkninger til den gennemførte VVM-undersøgelse af en motorvej på strækningen Bordig-Låsby og de høringssvar, der er indkommet fra borgere og myndigheder i forbindelse med undersøgelsen. Indstillingen indeholder desuden en anbefaling af, hvordan man kommer videre med projektet.

  Vejdirektoratet peger i sin indstilling på flere muligheder:

  Vejdirektoratets indstiller primært, at Resendallinien nord om Silkeborg med højbro over Gudenådalen lægges til grund for en beslutning om anlæg af motorvej på strækningen mellem Bording og Låsby, og at der udarbejdes anlægslov for hele strækningen, som sikrer fastlæggelse af linieføringen.

  Subsidiært indstiller direktoratet, at der gennemføres supplerende VVM-undersøgelser af et antal alternative linier, inder der træffes endelig afgørelse om linieføringen på strækningen mellem Funder og Låsby og at der i første omgang udarbejdes anlægslov for delstrækningen mellem Bording og Funder.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg har noteret mig, at både Vejdirektoratets primære og subsidiære indstilling giver mulighed for, at vi hurtigt kan komme i gang med strækningen fra Bording til Funder, hvor den eksisterende vej som følge af det kuperede terræn ved Hørbylunde Bakke giver mange trafikale problemer.

  -Tilsvarende hæfter jeg mig ved, at der i den subsidiære indstilling peges på, at man kan igangsætte en VVM-undersøgelse af en eller flere alternative linier, inden der træffes beslutning om linieføringen på strækningen mellem Funder og Låsby.

  -Med Vejdirektoratets indstilling er der nu skabt grundlag for, at der politisk kan træffes beslutning om, hvordan vi kommer videre med motorvejsprojektet mellem Herning og Århus ved Silkeborg. Jeg vil nu grundigt studere indstillingen og de indkomne kommentarer til VVM-undersøgelsen, før jeg giver Folketinget min anbefaling af hvordan vi håndterer sagen.

  -Jeg har ud fra de henvendelser, jeg har modtaget, og de mange artikler og læserbreve, der har været i pressen, kunnet konstatere, at der lokalt fortsat er en betydelig uenighed om hvilken løsning, der bør gennemføres. Vi står derfor overfor en vanskelig politisk opgave, når vi skal beslutte, hvor motorvejen skal gå. 

  -Selv om både Silkeborg og Gjern Kommuner, de berørte borgere og erhvervslivet har måttet vente længe på en afklaring om linieføringen af motorvejen vil det være nødvendigt, at vi tænker os grundigt om, før der træffes en endelig beslutning.

  Trafikministeren ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere Vejdirektoratets indstilling yderligere.

  Den ca. 40 km lange strækning mellem Bording og Låsby udgør den midterste del af strækningen Herning-Århus. Motorvejsstrækningen Herning-Bording åbnede i efteråret 2002, mens motorvejen Låsby-Århus åbner i efteråret 2003.

  VVM-undersøgelsen, som Vejdirektoratets indstilling vedrører, har omfattet to hovedforslag. En motorvej i Ringvejslinien gennem Silkeborg og en motorvej i en linie nord om Silkeborg i en korridor mellem den tidligere undersøgte Nebelline og Resendallinien-Linålinien.

  VVM-undersøgelsen har været fremlagt til offentlig høring i perioden 16. august til 18. oktober 2002. Vejdirektoratet har modtaget i alt 102 høringssvar, heraf 12 fra offentlige myndigheder og 90 fra private borgere og virksomheder samt foreninger og interesseorganisationer. Flere af høringssvarene er underskrevet af en gruppe af borgere. Herved har mere end 2.000 husstande i området afgivet skriftlige bemærkninger. I forbindelse med høringen er desuden afholdt borgermøder i Silkeborg, Pårup og Gjern, hvor i alt 800-900 borgere har deltaget.

  Vejdirektoratets indstilling kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside www.trafikken.dk.

  Yderligere oplysninger om den gennemførte VVM-undersøgelse kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, planlægningschef Ole Kirk, telefon 4044 3655.