Bedre regler for vejbeplantning på vej

04. februar 2004

Trafikminister Flemming Hansen har i dag på et åbent samråd i Miljø- og Planlægningsudvalget redegjort for de kommende regler for beplantning langs veje i det åbne land.

Formålet med at ændre reglerne er at give vejbestyrelserne et inspirerende værktøj i arbejdet med smukke veje, og samtidig sikre nødvendige sikkerhedsmæssige hensyn. Trafikuheld med påkørsel af vejtræer har i modsætning til andre alvorlige trafikuheld ikke haft en faldende tendens i de senere år. Samtidig er det konstateret, at nyplantede træer ofte køres ned af biler, som ved uheld kører af vejen.

Miljø- og Planlægningsudvalget har rejst spørgsmålet om indholdet af de kommende vejregler for beplantning i det åbne land, idet man har ønsket afklaret, hvorvidt reglerne pålægger vejbestyrelserne pligt til at fælde eksisterende vejbeplantning i tilfælde, hvor denne er placeret indenfor en i vejreglen fastsat sikkerhedszone.

Trafikminister Flemming Hansen redegjorde i samrådet for indholdet af og baggrunden for de kommende regler. Ministeren gjorde det klart, at der kun fastsættes bindende regler om afstanden mellem beplantning og vej, for så vidt angår nyanlæg af veje i åbent land.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

-Det er meget vigtigt for mig at værne om de smukke gamle træer, der findes mange steder rundt i landet ved vore veje, men samtidig skal der naturligvis også tages højde for trafiksikkerheden.

-Det er væsentligt at bemærke, at de kommende vejregler kun indeholder bindende regler for så vidt angår nyanlæg af veje.

-Forslaget indeholder derimod ingen bindende regler for beplantning på eksisterende veje samt eksisterende vejbeplantning. På dette område er der alene tale om vejledninger, der har til formål at formidle viden om mulige afværgeforanstaltninger, såfremt vejbeplantningen udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko. Forslaget lægger op til en trafiksikkerhedsmæssig samt en æstetisk vurdering, som foretages individuelt fra sag til sag af de eksisterende, gamle vejbeplantninger.

-Det har således aldrig været hensigten, at eksisterende vejbeplantning uden nærmere vurdering blot skulle fældes. Reglerne udtrykker en balancering mellem på den ene side hensynet til trafiksikkerheden og på den anden side hensynet til bevaringen af gammel og prydende vejbeplantning.

-Det er mit håb, at den nyerhvervede viden om trafiksikkerhed og vækst i form af vejbeplantning vil blive brugt konstruktivt, således at vejnettets beplantning kommer til at stå smukt og sikkert de næste mange år.