Beretning om Trafikministeriets koncernstyring

14. september 2004

Rigsrevisionen har i løbet af det seneste år undersøgt Trafikministeriets koncernstyring. Rigsrevisionens arbejde har resulteret i Rigsrevisionens beretning om Trafikministeriets koncernstyring, som er offentliggjort i dag.

Beretningen har tre overordnede temaer:

• Trafikministeriets koncernstyring i forhold til institutioner med finanslovsbevillinger
• Konkrete cases/enkeltsager vedr. Banedanmark
• Trafikministeriets styring af selskaberne

Trafikministeriets koncernstyring i forhold til institutioner med finanslovsbevillinger

Trafikministeriet har i den seneste årrække taget en række initiativer, der har været med til at styrke kulturen indenfor ledelse og styring. Departementet har fra 2002 arbejdet systematisk med ledelsesevalueringer og værdimålinger. Trafikministeriet som koncern har fra 2001 arbejdet systematisk med indhold og procedurer i relation til koncernledelse og koncernstyring, og der er etableret en række faglige netværk (IT, presse, personale, økonomi) på tværs i koncernen. Også arbejdet med formulering af det strategiske grundlag ”Mobilitet, der skaber værdi”, som påbegyndtes i 2001, har været en medvirkende faktor til dette.

 Rigsrevisionen anerkender dette arbejde, men nævner også, at implementeringen af visse styringsmæssige tiltag ikke er sket hurtigt nok og ikke har haft den fornødne fokus på bl.a. beskrivelse og opgørelse af effekten af Trafikministeriets opgavevaretagelse. Rigsrevisionen anbefaler, at dette sker fremover.

Rigsrevisionens anbefalinger falder således i tråd med de initiativer, som Trafikministeriet allerede har taget gennem den seneste årrække, og som Trafikministeriet til stadighed vil arbejde videre med for at styrke kulturen indenfor ledelse og styring.

 Konkrete cases/enkeltsager vedr. Banedanmark

Fælles for de tre enkeltsager, som Rigsrevisionen har gennemgået, finder Rigsrevisionen generelt, at ministeriet burde have udvist større handlekraft. Trafikministeriet anerkender, at den tidligere Banestyrelse ikke på alle områder har fungeret tilfredsstillende. Trafikministeriet har derfor allerede i sommeren 2003 iværksat en rendyrkning af virksomhedens opgaveportefølje ved en udskillelse af myndighedsopgaver og politisk orienterede planlægningsopgaver til Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger. I forlængelse heraf er ledelsesstrukturerne i virksomheden styrket gennem vedtagelsen af lov om Banedanmark i december 2003, der indsætter en bestyrelse i virksomheden og lægger op til en mere fokuseret kontraktstyring af Banedanmark. Således er der lagt op til, at Banedanmark i højere grad får karakter af en ren produktionsvirksomhed.

Trafikministeriet er i øvrigt enig i Rigsrevisionens anbefaling af, at ministeriet fortsat bør have fokus på den forstærkede indsats overfor Banedanmarks økonomi- og projektstyring, som ministeriet igangsatte ultimo 2003.

I forbindelse med sagen om Banedanmarks administration af skattefri rejsegodtgørelser finder Rigsrevisionen, at Trafikministeriets opfølgning på visse punkter har været særligt utilfredsstillende, og at Trafikministeriet indtog en unødig passiv rolle i sagen.

 Trafikministeriet har lagt vægt på, at Banedanmark som ansættende myndighed fik mulighed for at foretage den fornødne afklaring inden eventuelle ansættelsesretlige skridt mod virksomhedens medarbejdere. Trafikministeriet er i øvrigt enig med Rigsrevisionen i, at undersøgelsen vedrørende Banedanmarks skattesag har kørt i lang tid, og at sagen bør afsluttes hurtigst muligt af hensyn til de enkelte medarbejdere og af hensyn til en effektiv og redelig tilrettelæggelse af arbejdet i Banedanmark.

 Trafikministeriet er dog ikke enig med Rigsrevisionens vurderinger vedrørende habilitetsspørgsmålet for personer inddraget i den interne undersøgelsesgruppe. Trafikministeriet finder således, at undersøgelsen af habilitetsspørgsmålet er i overensstemmelse med almindelig forvaltningspraksis, og at Rigsrevisionens kritik går videre, end hvad der hidtil har været anset for gældende forvaltningsret. Trafikministeriet kan i øvrigt med tilfredshed konstatere, at Rigsrevisionen er enig i Trafikministeriets håndtering af DSB’s skattesag.

Trafikministeriets styring af selskaberne

Rigsrevisionen finder det i beretningen tilfredsstillende, at Trafikministeriet har udarbejdet retningslinjer for ministeriets overordnede økonomiske tilsyn med selskaberne. Rigsrevisionen finder, at retningslinjerne sikrer Trafikministeriet formelt klar tilsynsinformation. Rigsrevisionen finder det endvidere tilfredsstillende, at Trafikministeriet har oprettet en selskabsenhed til varetagelsen af rollen som eneejer.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Jeg kan med tilfredshed konstatere, at ministeriet, længe før beretningen blev udarbejdet, har taget en række initiativer, som jeg forventer tilsammen vil være med til at forbedre den fremtidige koncernledelse og koncernstyring. Rigsrevisionens anbefalinger vil indgå i det videre arbejde.

-Ligeledes kan jeg med tilfredshed konstatere, at Rigsrevisionen finder Trafikministeriets retningslinjer for det overordnede økonomiske tilsyn med selskaberne tilfredsstillende.