Gå til hovedindhold

Bredt forlig om postpolitikken

Regeringen har indgået forlig med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om fremtidens postpolitik.

Indhold

  Parterne er enige om at tilpasse postpolitikken til de udfordringer, området står overfor. Med de nye rammer sikres på en gang en god postbetjening af borgere og virksomheder og en styrkelse af konkurrencen og produktudviklingen i sektoren. Selvom brevmængden falder, og nye kommunikationsformer vinder frem, er der stadig brug for en velfungerende, økonomisk bæredygtig postvirksomhed, som kan løfte den landsdækkende befordringspligt.

  I december måned fremsatte trafikminister Flemming Hansen lovforslag om postbefordring, og det forventes nu vedtaget i stort set samme form, som det blev fremsat. Parterne er enige om en række ændringer:

  Der skal være lige og fair konkurrence i postsektoren. Parterne vil senere vende tilbage til det spørgsmål.

  Eksisterende fuld service postbetjeningssteder i byer med mellem 2000 og 5000 indbyggere kan ikke nedlægges i forbindelse med eventuelle fremtidige ændringer i postbetjeningsnettet. Formålet er at sikre, at disse mindre byer også fortsat vil have et postbetjeningssted i fremtiden.

  Der skal indføres brevkasseanlæg i ældre etageejendomme inden udgangen af 2009. Formålet er i god tid at tilpasse Post Danmarks vilkår til en skærpet konkurrence i EU. Samtidig opnås en forbedring af arbejdsmiljøet for postmedarbejderne.

  Alle pensionister i ældre etageejendomme vil også efter 2009 have ret til at få bragt posten til døren.

  Endvidere er det aftalt, at statens provenu ved salg af aktier i Post Danmark A/S går til at afvikle statsgæld.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Vi er nu nået frem til en fælles forståelse med et meget stort flertal i Folketinget om, hvordan postpolitikken tilpasses fremtidens vilkår.

  -Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at opnå så bredt et forlig på postområdet. Det vil give ro for Post Danmark og dets medarbejdere.

  -Jeg er sikker på, at vi, med det vi nu gør, også i fremtiden vil have et godt postvæsen, som leverer en god service til alle borgere og virksomheder.

  Aftale om postbefordring

  Regeringen (V og KF) og S, RV, DF og KD er enige om at vedtage det af regeringen fremsatte forslag til lov om postbefordring (L 121) samt de af trafikministeren fremsatte ændringsforslag med følgende tilføjelser:

  1. Fremtidssikring af lige og fair konkurrence i postsektoren

  Partierne bag lov om postbefordring har drøftet de fremtidige vilkår for Post Danmarks udøvelse af konkurrencemæssig virksomhed.

  Der er enighed om, at konkurrencen mellem Post Danmark og andre postvirksomheder/distributører skal foregå på lige og fair vilkår, og at det er hensigten, at virksomheden fremover alene skal følge den generelle nationale og EU-retlige konkurrencelovgivning.

  Der har hidtil af trafikministeren været fastsat et særskilt regnskabsreglement med tilhørende konkurrenceretlige retningslinier for Post Danmark A/S. 

  Det er hensigten, at dette regelsæt skal bortfalde. Dog videreføres regelsættet uændret indtil videre. En endelig stillingtagen til spørgsmålet beror således på en kommende afgørelse fra de danske konkurrencemyndigheder vedrørende en verserende sag mod Post Danmark A/S, der indebærer påstand om overtrædelse af konkurrencelovgivningen.

  Når denne afgørelse foreligger, indkaldes parterne til en drøftelse.

  2. Regulering af postbetjeningsstederne

  Regeringen har i forslag til lov om postbefordring lagt op til en regulering af postbetjeningsstederne, som bl.a. indebærer, at der skal være mindst ét betjeningssted med fuld service i byer med over 5.000 indbyggere kombineret med en maksimal afstand på 5 km for brugerne.

  Der er enighed mellem parterne om, at der herudover fastsættes regler om, at i byer med mellem 2.000 og 5.000 indbyggere, hvor der i dag er et postbetjeningssted med fuld service, kan Post Danmark ikke nedlægge betjeningsstedet.

  3. Provenu af aktiesalg

  Parterne er enige om, at provenuet fra salg af 25 pct. af aktierne i Post Danmark A/S skal anvendes til nedbringelse af statens gæld.

  4. Brevkasseanlæg i etageejendomme

  Parterne er enige om, at der inden udgangen af 2009, hvor der er en forventning om, at EU liberaliserer postmarkedet yderligere, skal være opstillet brevkasseanlæg i etageejendomme opført før 1974, dog under hensyntagen til eventuelle særlige bygnings- og brandtekniske forhold, herunder fredningsmæssige forhold. Pensionister (beboere på 65 år eller derover) i disse ældre etageejendomme vil efter ønske og ved henvendelse til det lokale postbetjeningssted have ret til levering af posten til døren.

  Den nuværende ordning, hvorefter bevægelseshæmmede og andre handicappede, der er ude af stand til selv at tømme deres brevkasse, efter indstilling fra vedkommende socialforvaltning, Dansk Blindesamfund eller De samvirkende Invalideorganisationer kan få dispensation, således at posten til den pågældende omdeles direkte til boligen, fortsættes.

  5. Fortsat liberalisering

  Regeringen har i forslag til lov om postbefordring lagt op til, at Danmark allerede fra 2005 nedsætter eneretsgrænsen for breve fra 100 gram til 50 gram.

  EU-landene har truffet aftale om, at Kommissionen skal fremlægge beslutningsgrundlag om en yderligere og evt. fuld liberalisering i EU med henblik på, at en sådan kan træde i kraft i 2009.

  Der er enighed mellem parterne om, at såfremt flere EU-lande enkeltvis gennemfører yderligere liberaliseringstiltag, inden der måtte være truffet en fælles beslutning i EU, må spørgsmålet om yderligere liberalisering i Danmark ligeledes drøftes.