Gå til hovedindhold

Danmarks Vej- og Bromuseum

Indhold

  Trafikministeren har på et møde den 7. september 2004 drøftet etableringen af Danmarks Vej- og Bromuseum med trafikordførerne fra Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne. Etablering af museet, der har til formål at formidle viden om veje og broers kulturhistoriske betydning, indgår i Trafikaftalen af 5. november 2003 mellem de nævnte partier og regeringen. Drøftelserne har taget udgangspunkt i afrapporteringen fra en arbejdsgruppe, som trafikministeren nedsatte i starten af 2004. Arbejdsgruppen har haft deltagelse fra Dansk Industri, Dansk Vejhistorisk Selskab, Foreningen til oprettelse af Danmarks Vej- og Bromuseum, Kulturarvsstyrelsen, Vejdirektoratet og Trafikministeriet.

  Drøftelserne med forligspartierne har bl.a. omfattet spørgsmålet om fastlæggelse af det faglige grundlag for museet, og der er i den forbindelse enighed om, at der i museets virksomhed skal lægges vægt på følgende hovedtemaer: Udviklingen i vej- og brobygningsteknik, udviklingen i vejsystemet, vejsektorens historie og vejenes kulturhistoriske og samfundsmæssige betydning. Inden for dette felt skal museet indsamle, registrere, bevare, forske i og formidle genstande med relation til vej- og brobygningens historie i Danmark.

  Forligspartierne er i den forbindelse enige om, at Danmarks Vej- og Bromuseum skal udvikles, så der i et samvirke med andre danske museer kan etableres en bred kulturhistorisk belysning af den danske transporthistorie omfattende alle transportformer, herunder vej-, bane- og søtransport. Kun i et sådant samspil kan vejtransportens bidrag til det danske samfunds udvikling perspektiveres. Tilsvarende er der enighed om, at der i forbindelse med lokaliseringen skal sikres sammenhæng til andre områder.

  Forligspartierne er på den baggrund enige om at søge Danmarks Vej- og Bromuseum etableret i tilknytning til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Endelig er der enighed om, at Danmarks Vej- og Bromuseum skal ledes af en bestyrelse, som overfor trafikministeren får ansvaret for at udvikle museet i overensstemmelse med ideerne bag den politiske aftale.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Jeg glæder mig over, at vi med den grundige drøftelse, vi har haft i forligskredsen, er kommet et stort skridt nærmere mod at realisere ideen om Danmarks Vej- og Bromuseum, som kan stå for at registrere, bevare, forske og formidle inden for dette vigtige felt af kulturhistorien. Jeg forventer, at museet kan åbne for offentligheden i løbet af det kommende år.

  -Jeg er sikker på, at der er mange interessante historier, der venter på at blive fortalt, og jeg forventer, at museet kan give folk en oplevelse, som gør dem klogere på transportsektorens store betydning for samfunds- og kulturudviklingen.

  Den endelige rapport fra arbejdsgruppen vedrørende etableringen af Danmarks Vej- og Bromuseum forventes offentliggjort inden udgangen af september.