Gå til hovedindhold

Ny støjdæmpende asfalt på Motorring 3

Indhold

  Folketinget vedtog sidste år at udvide Motorring 3 fra 4 til 6 spor fra Jægersborg til Holbækmotorvejen.

  I forbindelse med lovens vedtagelse blev det besluttet, at der skulle foretages en nærmere analyse af støjdæmpende belægninger for at vurdere, hvorvidt disse med fordel kunne anvendes i forbindelse med udvidelsen af Motorring 3.

  Vejteknisk Institut under Vejdirektoratet har nu færdiggjort en sådan analyse.

  Analysen beskriver en ny type såkaldt tæt, støjdæmpende belægning, der kan dæmpe støjen ca. 2 dB i forhold til en normal standardbelægning, hvilket vil medføre en støjdæmpning på ca. 4 dB i forhold til den nuværende belægning på Motorring 3, der er af ældre dato. Til sammenligning kan det oplyses, at en reduktion i støjniveauet på ca. 3 dB svarer til den støjreduktion, som en halvering af trafikken ville give.

  Analysens resultater findes i notatet: ”Støjdæmpende vejbelægninger på Motorring 3, Teknisk og samfundsøkonomisk analyse”, Vejteknisk Institut, Eksternt notat nr. 19 og kan læses på www.vejdirektoratet.dk.

  På baggrund af den tekniske analyse fra Vejdirektoratet udtaler trafikminister Flemming Hansen:

  -Støj fra vore veje udgør et alvorligt problem for vejens naboer. Det er derfor væsentligt, at der både sættes ind med forebyggende foranstaltninger og udvikles ny viden om, hvordan vi bedst sætter ind for at bekæmpe støjen langs vore veje.

  -På baggrund af resultaterne af den gennemførte analyse er jeg indstillet på, at der ved udbygningen af Motorring 3 skal anvendes en tæt, støjdæmpende belægning, der forventes at give en støjdæmpning på ca. 2 dB i forhold til anlægslovens hovedforslag. Jeg vil være indstillet på at prioritere anvendelsen af støjdæmpende asfalt på Motorring 3 i forbindelse med den nærmere udmøntning af de ekstra midler, som regeringen har foreslået afsat til støjdæmpende foranstaltninger på statsvejnettet.

  -I forvejen medfører udvidelsen af Motorring 3 en række støjdæmpende foranstaltninger, bl.a. opsætning af 18 km støjskærme, og der vil derfor ske en betydelig og mærkbær forbedring af støjforholdene for vejens naboer, hvis det tillige bliver muligt at anvende den tætte, støjdæmpende belægning i forbindelse med udvidelsen af Motorring 3.