Gå til hovedindhold

Over 100 mio. kr. til projekter på vej og bane i 2004

Indhold

  Som led i regeringens initiativ ”flere i beskæftigelse – lavere ledighed” har trafikministeren i går, tirsdag den 23. marts, holdt møde med forligspartierne bag trafikaftalen af 5. november 2003 om udmøntningen af den forhøjede anlægspulje i 2004.

  Anlægspuljen er, med forbehold for Finansudvalgets godkendelse, i årene 2004 og 2005 blevet forhøjet fra 50 mio. kr. til 100 mio. kr. årligt som led i regeringens indsats for en øget beskæftigelse.

  Med gårsdagens møde er regeringen og partierne bag efterårets trafikaftale (Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre samt Kristendemokraterne) blevet enige om, at de 100 mio. kr. udmøntes til en række projekter, der:

  • øger handicappedes mulighed for at benytte den kollektive togtrafik
  • reducerer de problemer, som beboerne langs statsvejnettet oplever med støj
  • fremmer trafiksikkerheden og forbedrer trafikafviklingen på statsvejnettet.

  Konkret vil det afsatte beløb på 100 mio. kr. i 2004 blive brugt til følgende projekter:

  • 24 mio. kr. til projekter vedrørende handicaptilgængelighed. Beløbet i 2004 anvendes til etablering af elevatorer på stationerne Espergærde, Rungsted Kyst og Bramming samt til et udviklingsprojekt vedrørende ledelinier til gavn for synshandicappede på en række stationer.
  • 20 mio. kr. i 2004 til øget støjbekæmpelsesindsats på statsvejnettet. Beløbet afsættes til en række konkrete projekter: Opdatering af Vejdirektoratets støjkortlægning forsøg og evaluering med udlægning af støjsvage belægninger ved Solrød samt støjskærme ved Maribo (Sydmotorvejen), Helsingørmotorvejen/Lyngbyvejen i Gentofte og projektering i forbindelse med et større støjprojekt langs Ring 4 ved Gladsaxe og Værløse.
  • 10 mio. kr. til medfinansiering af analyser vedrørende offentlig private partnerskaber for en række konkrete regionale pilotprojekter.
  • To allerede besluttede projekter fremrykkes: Videbæk omfartsvej og Krydsombygning ved Vium (tilsammen 6 mio. kr. i 2004). Projekternes begyndelsestidspunkt var oprindeligt sat til henholdsvis 2005 og 2006, men med fremrykningen vil begge projekter kunne igangsættes allerede i 2004.
  • 15 mio. kr. i 2004 til etablering af en ny bro, der skal føre Vadstrupvej over Hillerødmotorvejen
  • 5 mio. kr. i 2004 til genetablering af Hedensted station
  • 3 mio. kr. til to sikkerhedsfremmende projekter i henholdsvis Børkop Kommune og Nordjyllands Amt
  • 2 mio. kr. til etablering af Faunapassage ved Brande
  • 15 mio. kr. til mindre kapacitets- og/eller sikkerhedsfremmende initiativer på statsvejnettet. Beløbet anvendes i 2004 til følgende projekter: udvidelse af Frøslev rasteplads, ”shunt” i rundkørsel på rute 26 i Viborg, autoværn i midterrabatten (Holbæk motorvejen og Århus Sydmotorvejen) samt forbedring af rampekryds ved frakørsel 50 ved Odense på Fynsmotorvejen.

  I tilgift til disse projekter fremrykkes de tidligere besluttede projekter vedrørende udbygningen af Nørresundby-Bouet Motorvejen og overhalingsstationer for godstog på Fyn.

  Den endelige udmøntning i 2004 kan først ske efter forelæggelse af aktstykke for Folketingets Finansudvalg.  

  Trafikminister Flemming Hansen siger i den anledning:
   
  -Det glæder mig, at regeringen og forligspartierne er nået til enighed om udmøntningen i 2004 af den forhøjede anlægspulje. De projekter, der er opnået enighed om,  kan hurtigt igangsættes og sikrer dermed en høj beskæftigelseseffekt allerede i 2004.

  -På gårsdagens møde har vi alene koncentreret os om udmøntningen i 2004. Jeg vil senere i år indkalde forligspartierne til en drøftelse af udmøntningen af anlægspuljen i 2005.

  På Trafikministeriet hjemmeside, www.trm.dk under ’Publikationer’, findes et Danmarkskort over beliggenheden af de nævnte projekter. Endvidere findes et bilag, som indeholder projektbeskrivelser for så vidt angår den øgede indsats til handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed samt støjbekæmpelse.