Principaftale om fast forbindelse over Femern Bælt underskrevet

23. juni 2004

Trafikminister Flemming Hansen og hans tyske kollega, Dr. Manfred Stolpe, har i dag i Berlin underskrevet en principaftale om en fast forbindelse over Femern Bælt. Aftalen har form af en fælles erklæring, der angiver de nærmere rammer for den videre udvikling af forbindelsen.

I erklæringen udtrykker de to trafikministre deres tilfredshed med, at en fast forbindelse over Femern Bælt med tilsluttende jernbaneforbindelse i Danmark og Tyskland af EU er optaget som et prioriteret projekt i de vedtagne retningslinier for udviklingen af den europæiske transportinfrastruktur.

Der vil i det videre arbejde bl.a. skulle ske en afklaring af, hvordan den faste forbindelse skal finansieres. Der henvises i erklæringen til de positive erfaringer i Danmark med finansieringen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, hvor lånene til byggeriet garanteres af staten. På den baggrund er der enighed om, at en statsgarantimodel bør ligge til grund for det videre arbejde.

Et andet vigtigt aspekt er at sikre, at en fast forbindelse over Femern Bælt opfylder de miljømæssige krav. Som et første skridt i denne proces vil parterne udarbejde en fælles høring af offentligheden vedrørende de miljømæssige aspekter ved forbindelsen og tilslutningsanlæggene. Denne høring har samtidig til formål at øge offentlighedens kendskab til projektet.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Med underskrivelsen af principaftalen er vi kommet et stort skridt nærmere realiseringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Om alt går vel kan forbindelsen åbne i 2015.

-Forbindelsen vil betyde, at Skandinavien og ikke mindst Danmark bliver knyttet endnu tættere sammen med Tyskland og det europæiske kontinent, og være med til at styrke Danmarks position som et knudepunkt for udviklingen i Nordeuropa.

-Når vi er kommet så langt, skyldes det ikke mindst det gode og tillidsfulde samarbejde mellem mig og min tyske kollega, Manfred Stolpe, og ligeledes mellem embedsmændene i de to landes trafikministerier.

-Der udestår naturligvis ganske meget arbejde, før der kan indgås en endelig aftale om forbindelsen. Men med den principielle aftale om, at  den statsgarantimodel, som vi kender i Danmark fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, skal ligge til grund for det videre arbejde, er vi allerede kommet et godt stykke.

-Jeg vil også gerne fremhæve, at der med den fælles høring af offentligheden, som skal finde sted, vil blive en åben proces omkring det videre arbejde, hvor alle med interesse for forbindelsen vil få lejlighed til at ytre sig, ikke mindst om de miljømæssige aspekter.

Den fælles erklæring, en fælles dansk-tysk pressemeddelelse samt billeder og en animation af, hvordan en fast forbindelse over Femern Bælt kunne se ud, kan findes på Trafikministeriets hjemmeside www.trm.dk under menupunktet ’Publikationer’.