Regeringen foreslår flere penge til begrænsning af vejstøj

27. januar 2004

Trafikminister Flemming Hansen vil på et møde i dag 2004 med forligspartierne bag Trafikaftalen af 5. november 2003 foreslå, at der frem til 2010 gennemføres en flerårig indsats til over 100 mill.kr. for at bekæmpe vejstøj. 

Indsatsen påbegyndes allerede i 2004 med en ekstrabevilling på 5 mill.kr. og yderligere 20 mill.kr. i 2005.

Trafikministeren har drøftet sagen med finansminister Thor Pedersen. Indsatsen foreslås finansieret ved omprioritering inden for de midler, der blev afsat i forbindelse med Trafikaftalen af 5. november 2003.

I disse år gøres allerede en meget betydelig indsats for at nedbringe støjgenerne i forbindelse med vejudvidelsesprojekter og nyanlæg på statsvejene. De ekstra midler skal anvendes til en målrettet indsats til støjdæmpende foranstaltninger langs de eksisterende statsveje, herunder eksempelvis opsætning af støjskærme og forsøg med støjdæmpende asfalt. 

Trafikministeren udtaler i den anledning:

- Der gøres i dag en betydelig indsats for at forbedre støjforholdene langs statsvejene, når vi udvider de eksisterende veje eller anlægger nye strækninger. Vi forventer, at de projekter, der indgår i efterårets store aftale om  investeringer på trafikområdet mv., vil  føre til en reduktion i antallet af støjbelastede boliger langs statsvejnettet på 15  - 20 procent. Det må siges at være en betydelig miljøforbedring. 

- Der er dog visse statsvejstrækninger, hvor vores kortlægninger viser et højt støjniveau, og hvor der ikke er aktuelle planer om nye anlægstiltag. Også her vil vi gerne skabe en mulighed for at sætte ind.

- Jeg vil derfor i forbindelse med de forestående drøftelser med forligspartierne bag efterårets trafikaftale om den konkrete udmøntning af den afsatte pulje på 1 mia. kr. foreslå, at der reserveres et beløb på over 100 mill.kr. til støjdæmpende tiltag langs eksisterende veje.

- De direkte investeringer til f.eks. støjskærme, bør fokusere på det overordnede vejnet, hvor en stadigt stigende del af trafikken afvikles. Men indsatsen skal samtidig tilrettelægges således at der lægges vægt på udvikling og formidling af nye og bedre metoder til støjdæmpning. På den måde vil vi sikre, at indsatsen bliver til gavn for hele vejsektoren, herunder amter og kommuner.