Regeringen vil anlægge en Metro Cityring i København

22. oktober 2004

Regeringen fremlægger i dag forslag om, at der etableres en Metro Cityring i København, der skal gå fra Københavns Hovedbanegård, over Højbro Plads, Kongens Nytorv, Østerbro, Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro.

 

Regeringen foreslår i den forbindelse, at der etableres et nyt arealudviklingsselskab der skal anlægge Cityringen. Det nye selskab etableres ved at arealudviklingen i Ørestaden lægges sammen med Københavns Havn A/S.

 

Staten bidrager til finansieringen af Cityringen ved at indskyde værdien af Københavns Havn i projektet. Den samlede anlægsudgift for Cityringen skønnes til ca 13½ mia. kr. Værdien af havnen skønnes til 3 mia. kr. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune forudsættes at bidrage med tilsammen ca. 4 mia. kr., mens de fremtidige passagerindtægter fra Metro Cityringen skønnes at kunne finansiere de resterende 6½ mia. kr.

 

”Det er regeringens ønske med en Cityring, at der etableres et højkvalitetsalternativ til bus- og biltrafik, som ikke berøres af trafikafviklingen i gadeplan, og som derfor kan medvirke til at afhjælpe nogle af hovedstadens trafikproblemer”, siger trafikminister Flemming Hansen.

 

Det er en forudsætning for projektet, at Københavns Havns værdier i Nordhavnsområdet udvikles. For at sikre dette, forudsætter regeringens forslag, at Københavns Kommune etablerer en vejforbindelse mellem Nordhavnen og Lyngbyvej.

 

”Efter det med Højesterets dom er slået fast, at Københavns Havns værdier tilhører staten foreslår regeringen nu, at værdierne i havnen kommer hovedstaden til gode i form af en ny Cityring. Værdierne omsættes dermed til størst mulig gavn for mobiliteten i byen”, siger finansminister Thor Pedersen i en kommentar til planerne.

 

Med regeringsgrundlaget har regeringen lagt vægt på, at der var behov for yderligere investeringer i infrastruktur. Blandt andet for at sikre en bedre afvikling af trafikken i hovedstadsområdet.

 

Investeringsplanen og trafikaftalen fra sidste år anviste løsninger på en stor del af problemerne, men der er stadigvæk en række udfordringer i hovedstadsområdet.

 

Regeringens ønske med forslaget er:

 

  • At afhjælpe trængselsproblemerne i hovedstaden. De seneste 20 år er vejtrafikken i Københavnsområdet steget med ca. 70 pct. Der er dagligt 120.000 timers spildtid i Hovedstadsområdet som følge af trængselsproblemer. Det koster samfundet 5½ mia. kr. om året

 

  • At skabe en Cityring i høj kvalitet, med kort rejse- og ventetid for passagererne. Dermed skabes mulighed for at afhjælpe nogle af trængselsproblemerne i hovedstaden. Rejsehastigheden med bus ligger i dag på 12-13 km/t. En Cityring vil halvere rejsetiden på tværs af byen. Det forventes, at Cityringen får 250.000 passagerer om dagen – svarende til hele S-togsnettet

 

  • At etablere en ny struktur for varetagelse af Ørestadsselskabets opgaver. Den nye struktur vil medvirke til bedre fokusering på Ørestadsselskabets forskellige roller, øget gennemsigtighed for offentligheden og sikre, en koordineret udvikling af nye områder til boliger og erhverv

 

  • At udvikle Københavns Havn og i den forbindelse forbedre adgangsvejene til Nordhavnen. Dermed skabes nye muligheder for bolig og erhvervsudvikling i området. Udviklingen af Nordhavnen kan bidrage til finansiering af Cityringen

 

Den videre proces:

 

  • Regeringen inviterer Københavns og Frederiksberg Kommuner til drøftelser
  • Regeringen inviterer Ørestadsforligspartierne og øvrige partier til drøftelser
  • Det igangværende arbejde med udredning og finansiering fortsætter og forventes afsluttet i foråret 2005

 

 

Kontakt:

 

Informationschef Carsten Mai, Finansministeriet, telefon 40 14 04 42

Pressechef Jesper Damm Olsen, Trafikministeriet, telefon 40 85 93 88

 

 

Præsentationen findes på www.trm.dk under publikationer.