Samfundsøkonomisk vurdering af en fast forbindelse over Femern Bælt

14. april 2004

Trafikministeriet offentliggør i dag rapporten ”Samfundsøkonomisk vurdering af en fast forbindelse over Femern Bælt, marts 2004”.

Rapporten indeholder en samfundsøkonomisk vurdering af omkostninger og gevinster ved en fast forbindelse over Femern Bælt.

Den samfundsøkonomiske analyse af projektet, udformet som en broløsning med 4 vejbaner og 2 jernbanespor, viser en positiv nettonutidsværdi, dvs. en nettogevinst for det danske samfund, på ca. 4,5 mia. kr. Dertil kommer de positive nettogevinster for Tyskland og øvrige lande. Den interne rente, som angiver det årlige samfundsøkonomiske afkast af investeringen, er på ca. 7% p.a. og dermed højere end det normale krav til afkast af offentlige investeringer på 6% p.a.

De væsentligste gevinster ved en fast forbindelse over Femern Bælt stammer fra sparet rejsetid for passagerer og sparede omkostninger for godstog. De væsentligste omkostninger ved en fast forbindelse er anlægsomkostningerne. Hertil kommer driftsomkostningerne til selve forbindelsen og omkostningerne til nødvendige opgraderinger af baneinfrastruktur på land.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Der er i de senere år gennemført meget grundige analyser af en fast forbindelse over Femern Bælt. Med den seneste samfundsøkonomiske analyse tilføjes endnu en vigtig brik til beslutningsgrundlaget for forbindelsen.

-Den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering viser, at en fast forbindelse over Femern Bælt er et økonomisk godt projekt, som vil være en fordel for såvel Danmark som Tyskland og det øvrige Europa. 

-Dermed er vi kommet et skridt nærmere i retning af en dansk-tysk stillingtagen til projektet.

Den samfundsøkonomiske konsekvensvurdering er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Danmarks Transportforskning og kan findes her .