Gå til hovedindhold

Samråd om Frederikssundmotorvejens 1. etape

Indhold

  Trafikminister Flemming Hansen og miljøminister Hans Chr. Schmidt har i dag på et åbent samråd i Miljø- og Planlægningsudvalget besvaret en række spørgsmål fra udvalget vedrørende 1. etape af Frederikssundmotorvejen, mellem Motorring 3 og Motorring 4, der indgår i aftalen af 5. november 2003 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om ny trafikinvesteringer.

   

  Spørgsmålene skulle belyse de miljø- og naturmæssige af konsekvenser af Frederikssundsmotorvejens 1. etape, herunder især vejanlæggets konsekvenser for Vestskoven og den fredede Vestvold.

   

  Trafikministeren og miljøministeren udtaler i den forbindelse:

   

  - Regeringen anser gennemførelsen af 1. etape af Frederikssundmotorvejen for nød­vendig for at sikre sammenhængen i motorvejsnettet omkring København og dermed sikre en forsvarlig og tryg afvikling af trafikken. Regeringen finder det ligeledes nødvendigt, at vejanlægget gennemføres således, at påvirkningen af den fredede Vestvold og ind­grebet i Vestskoven begrænses mest muligt. Derfor er vi enige om, at Vejdirektoratet i det videre arbejde med linieføringen skal sikre, at indgrebet i Vestskoven bliver minimeret. Det skal ske ved at arbejde med en linieføring længere mod nord.

   

  - Vejdirektoratet har allerede i forbindelse med den gennemførte VVM-undersøgelse lagt op til at flytte motorvejen længere mod nord, dvs. nærmere Jyllingevej, i forhold til det areal, som staten erhvervede til formålet i slutningen af 1960’erne.

   

  Trafikministeren og miljøministeren udtaler:

   

  -Foruden at skåne Vestskoven anser regeringen det for vigtigt, at skovens brugere også efter anlægget af motorvejen har gode muligheder for at komme til og færdes i området. Vi har derfor aftalt, at der i den videre planlægning og projektering skal lægges vægt på at sikre god adgang til og sammenhæng mellem de forskellige dele af Vestskoven.

   

  I forbindelse med samrådet inviterede trafikministeren og miljøministeren i øvrigt medlemmerne af Miljø-og Planlægningsudvalget til at besigtige området sammen med Trafikudvalget, for at de ved selvsyn kan se, hvordan 1. etape af Frederikssundmotorvejen tænkes udformet. Når det reviderede projektforslag foreligger vil udvalget blive inddraget igen.

   

  Yderligere information:

  -      Trafikministeriet: Kontorchef Helga Theil Thomsen, tlf. 33 92 43 15, htt@trm.dk

  -      Miljøministeriet: Kontorchef Henrik Knuth-Wintherfeldt, tlf. 39 47 21 51