Gå til hovedindhold

Tilgængelighed for alle

Indhold

  De offentlige færdselsarealer bør være nemme at bruge for alle. En ny vejregel om Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed -  er godkendt af Vejregelrådet og er nu offentliggjort på www.vejregler.dk. Håndbogen indeholder en samlet og let tilgængelig oversigt over de vigtigste regler på området. Samtidig er de første eksaminerede tilgængelighedsrevisorer nu uddannede og parate til tilgængelighedsrevision af vej- og byprojekter.

  Uddannelsen af tilgængelighedsrevisorer på vejområdet er nævnt i regeringens ”Handlingsplan for handicapområdet” (februar 2003) i forbindelse med strategien for tilgængelighed på transportområdet. Tilgængelighed for alle burde være en selvfølge. Desværre er det langt fra tilfældet, selvom der mange steder laves gode løsninger, der tilgodeser alle trafikanter.

  For blinde, kørestolsbrugere, gangbesværede og andre mennesker med funktionsnedsættelser kan det være et omfattende forhindringsløb at bevæge sig rundt på veje, pladser, busterminaler, rastepladser og andre offentlige færdselsarealer. Hvis vejbestyrelserne og deres rådgivere arbejder bevidst og systematisk med tilgængelighed lige fra vejprojekternes start, kan det sikres, at disse mennesker får samme mulighed som andre, når de færdes. Arealerne bliver samtidig mere tilgængelige for alle andre. Også for f.eks. ældre, der ikke hører eller ser så godt, eller for forældre med barnevogn og små børn ved hånden.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Udformningen af det offentlige rum er sket over en meget lang tidsperiode og på en måde, der i varierende grad tager hensyn til, at ikke alle har samme forudsætninger for at bevæge sig rundt. Ofte kan forholdene gøres bedre ved at være opmærksom på problemerne og tænke sig om.

  -Jeg lægger vægt på, at man i meget vidtgående udstrækning anstrenger sig for at forbedre tilgængeligheden for alle, hver gang lejlighed gives. Den håndbog, vi udsender nu, giver gode anvisninger på, hvordan tilgængeligheden kan øges. Jeg håber, den medvirker til at lette hverdagen for mange medborgere .

  Baggrund: På opfordring fra Trafikministeriet nedsatte Vejregelrådet i 2001 vejregelgruppen om tilgængelighed for alle. Gruppen består af repræsentanter for vejmyndigheder (stat, amter og kommuner) og brugerorganisationerne:

  • De Samvirkende Invalideorganisationer (31 landsdækkende handicaporganisationer, bl.a. Dansk Blindesamfund)
  • Dansk Handicap Forbund
  • Ældresagen

  Gruppens vigtigste opgaver er at udarbejde håndbogen, at uddanne tilgængelighedsrevisorer og udbrede viden om tilgængelighedsprincippet.

  Uddannelse af tilgængelighedsrevisorer

  Håndbogen er lærebog for uddannelsen i tilgængelighedsrevision. Tilgængelighedsrevision er en metode til systematisk at gennemgå vejprojekter for at sikre, at der vælges tilgængelige løsninger.

  De første tilgængelighedsrevisorer blev på baggrund af en forprøve uddannet på et VEJ-EU kursus i Odense den 4.-6. november 2003. Uddannelsen er i anledning af Det Europæiske Handicapår 2003 omtalt i regeringens Handlingsplan for handicapområdet (februar 2003). Kursusdeltagerne fik en grundig gennemgang af tilgængelighed for alle, bl.a. via besigtigelser i Odense bymidte. Her skulle kursisterne med en påført funktionsnedsættelse gennemgå/gennemkøre en vejstrækning. Som projekterende kan det være svært at sætte sig i en handicappets sted – det kan man altså afprøve nu. 10 kursister bestod den skriftlige eksamen og kan nu kalde sig eksamineret tilgængelighedsrevisor. Kurset gennemføres igen i foråret 2004.

  Revisionen gennemføres på et eller flere trin af et vejprojekts tilblivelse, udførelse, ibrugtagning og drift efter samme fremgangsmåde som trafiksikkerhedsrevision. Revisorerne får udleveret tegninger, planer og anden dokumentation og undersøger herudfra samt eventuel besigtigelse, om tilgængeligheden er tilgodeset. Når det færdige projekt er anlagt, foretager revisoren en gennemgang på stedet inden ibrugtagningen. Tilgængelighedsrevisoren skal udpege forhold, der ikke er hensigtsmæssige for tilgængeligheden og anbefale løsninger, men er ikke ansvarlig for at godkende projektet, eller for at anbefalingerne bliver gennemført.

  Som bilag til Håndbog i tilgængelighed er udarbejdet checklister, som revisoren kan støtte sig til i den systematiske gennemgang af vejprojektet. Der er udarbejdet en checkliste for hvert projekttrin. Desuden er der specielle checklister for f.eks. rekreative arealer og busterminaler.

  www.vejsektoren.dk via fanebladet ”Videndeling og samarbejde” findes mere materiale om tilgængelighed og om afprøvning af tilgængelighedsrevisionsmetoden i projekter på Frederiksberg, i Jægerspris og i Randers. Kontaktperson i Vejdirektoratet er ingeniør Morten Højland Nielsen, tlf. 33 41 33 33, e-mail: mhn@vd.dk.