Gå til hovedindhold

Tjenesterejser i Banedanmark genoptages i normalt omfang

Indhold

  Der har i dag været afholdt møde mellem Dansk Jernbaneforbund, Banedanmark og Trafikministeriet med henblik på at fortsætte dialogen om rammerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser i forbindelse med tjenesterejser.

  Dansk Jernbaneforbund vil i forlængelse af dagens drøftelser anbefale sine medlemmer i Banedanmark at genoptage tjenesterejseaktiviteten i normalt omfang.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Vi har sat fuld fokus på at skabe den fornødne afklaring for medarbejderne i Banedanmark.

  -Indtil denne proces er tilendebragt, er det aftalt i en overgangsperiode frem til årsskiftet at supplere den hidtil aftalte opfølgning med en garanti til medarbejderne om kompensation, hvis medarbejderne mødes med krav om efterbeskatning i forbindelse med beordrede tjenesterejser med skattefri kompensation.

  -Jeg er tilfreds med, at det på dette grundlag vil være muligt at genoptage tjenesterejseaktiviteterne i Banedanmark. Herved kan genopretningen af jernbanenettet videreføres i fuldt omfang til gavn for de mange borgere og virksomheder, der betjener sig af jernbanetransport.

  Forståelsen mellem parterne på dagens møde er baseret på følgende elementer:

  • Banedanmark giver med omgående virkning garanti for, at medarbejdere, der beordres på tjenesterejse med skattefri diæt af Banedanmark, og som efterfølgende pålægges efterbetaling af skat, kompenseres for denne omkostning via lønsystemet ved udbetaling af skattepligtigt engangsvederlag. Garantien omfatter medarbejdere, der følger Banedanmarks anvisninger i forbindelse med udførelsen af tjenesterejsen.
  • Garantien gælder en overgangsperiode, der varer indtil udgangen af 2004.

  Sideløbende hermed iværksættes i overgangsperioden en proces, der har til sigte at minimere omfanget af tvivlstilfælde ved udbetaling af skattefri godtgørelser i forbindelse med tjenesterejser:

  • Der gennemføres en afklaring af rammerne for de vurderinger, der skal foretages ved udbetalinger af skattefri godtgørelser i forbindelse med tjenesterejser.
  • Der gennemføres en ekstern auditering af Banedanmarks administration af skattefri rejsegodtgørelser. Auditeringen afsluttes inden overgangsperiodens udløb.