Trafikministeren sender lovforslag om udmøntning af kommunalreformen i høring

01. december 2004

Trafikminister Flemming Hansen udsender i dag tre lovforslag på trafikområdet i høring. Lovforslagene har til formål at udmønte den aftale, som regeringen i juni måned i år indgik med Dansk Folkeparti om en kommunalreform.

De tre lovforslag vedrører henholdsvis veje, lokal og regional kollektiv trafik og kystbeskyttelse mv. og indeholder hver især de ændringer af lovgivningen på de respektive områder, som er nødvendige for at realisere de omfattende initiativer til forenkling og øget borgernærhed, der er omfattet af aftaleteksten.

Vejområdet

På vejområdet overgår hovedparten af amtsvejene i overensstemmelse med forligsteksten pr. 1. januar 2007 til kommunerne. De ca. 10.000 km nuværende amtsveje fordeles således med ca. 8.000 km til de nye kommuner og ca. 2.000 km til staten. Til kommunerne overføres de mest lokalt orienterede amtsveje, herunder veje med lav trafik og mange vejadgange. På statsligt niveau etableres et sammenhængende overordnet vejnet. Der er her lagt vægt på sammenhængen med industri- og erhvervscentre, det internationale vejnet og understøttelsen af et fleksibelt arbejdsmarked.

I dag er der knap 300 forskellige vejbestyrelser i Danmark fordelt på kommuner, amter og stat. I fremtiden forenkles det til i størrelsesordenen 100 vejbestyrelser på kun to administrative niveauer, nemlig de nye kommuner og staten.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Regeringen har i dag fremlagt et fagligt gennemarbejdet og velafbalanceret forslag til en vejfordeling mellem staten og de fremtidige kommuner. Staten påtager sig ansvaret for et udvidet, sammenhængende statsvejnet, og kommunerne får ansvaret for de lokalt orienterede veje.

-Der er udarbejdet  en fordeling, som tilgodeser både erhvervslivet og borgerne. Samtidig etableres en ny og forenklet administrativ struktur med kun to vejbestyrelsesniveauer og med en reduktion af antallet af administrative myndigheder til ca. en tredjedel. Det er fornuftigt, fremadrettet og fagligt rigtigt at gøre, og det er jeg overbevist om, at alle de mange brugere af vort vejnet vil få stor glæde af.

 Det fremtidige statsvejnet er vist på et kort, der findes på Trafikministeriets hjemmeside. Statsvejnettet forøges ifølge forslaget med ca. 2.000 km til i alt ca. 3.600 km. Det samlede kommunale vejnet forøges til ca. 80.000 km. For så vidt angår de amtsveje, der foreslås nedklassificeret til kommuneveje, kan der henvises til www.vejsektoren.dk. Under rubrikken "Det nye Danmarkskort - med veje", kan man her kommune for kommune se, hvor mange km amtsvej der foreslås omklassificeret.

Kollektiv trafik

Inden for den kollektive trafik er der udarbejdet et nyt samlet lovgrundlag. Således vil der blive oprettet trafikselskaber, som får ansvaret for driften af den lokale og regionale offentlige service trafik. Med lovforslaget sikres, at kommunerne får direkte indflydelse på serviceudbuddet i den lokale kollektive trafik, mens regionerne får ansvaret for beslutninger vedrørende den regionale kollektive trafik. 

I region Sjælland og region Hovedstaden (ekskl. Bornholm) oprettes ét samlet trafikselskab.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

-Med lovforslaget får kommunerne nu mulighed for at fastsætte serviceniveauet i den lokale kollektive trafik i egen kommune og nærområdet, mens regionerne får ansvaret for tilrettelæggelsen af den regionale kollektive trafik. Det betyder, at vi sikrer bedre fokus på såvel den lokale som den regionale bustrafik.

Kystbeskyttelse, havne mv.

Det tredje lovforslag indeholder de ændringer, der skal foretages i kystbeskyttelses-, havne-, luftfarts- og færgefartsloven samt i forskellige love om digeanlæg, der følger af amternes nedlæggelse og af aftalen om kommunalreformen på disse områder.

På kystbeskyttelsesområdet varetages det overordnede ansvar og myndighedsudøvelsen fortsat af staten. Kommunerne overtager amternes opgaver og beføjelser og får derved bedre muligheder for at prioritere kystbeskyttelsesopgaver i sammenhæng med planerne for kommunernes udbygning. Kommunerne kan således foretage kystbeskyttelse til gavn for udnyttelse af rekreative arealer.

På havneområdet har amternes nedlæggelse betydning for de kommunale selvstyrehavne i Hanstholm og på Rømø samt for en række mindre færgelejer og andre havne, som amterne ejer/driver, idet de overgår til rent kommunalt ejerskab.

På lufthavnsområdet har Billund, Århus, Karup, Odense og Sønderborg lufthavne delt amtsligt og kommunalt ejerskab, som efter kommunalreformen overgår til rent kommunalt ejerskab.

På færgeområdet vil der blive foretaget mindre konsekvensændringer af færgeloven som følge af amternes nedlæggelse. Endvidere foreslås det, at færgedrift mellem to kommuner skal fastlægges efter forhandling mellem disse.

Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

- Regeringen har i dag fremlagt et gennemarbejdet lovforslag vedrørende de ændringer, der skal foretages i kystbeskyttelses-, havne-, luftfarts- og færgefartsloven samt i forskellige love om digeanlæg, der følger af amternes nedlæggelse og af aftalen om kommunalreform på disse områder.

- På kystbeskyttelsesområdet varetages det overordnede ansvar og myndighedsudøvelsen fortsat af staten. Herved bevares den kysttekniske ekspertise, der er opbygget i Kystdirektoratet. Kommunerne overtager amternes opgaver og beføjelser og får derved bedre muligheder for at prioritere kystbeskyttelsesopgaver i sammenhæng med planerne for kommunernes udbygning, f.eks. til gavn for udnyttelse af rekreative arealer.

- På havne- og lufthavnsområdet overgår det amtslige engagement til kommunerne, der allerede er aktører på området.

- På færgefartsområdet ophører det amtslige engagement.

Lovforslagene samt yderligere information om disse kan findes her. Her findes også et kort over statsvejnettet 2007.