Gå til hovedindhold

Trafikredegørelse 2004 - trafikpolitiske udfordringer frem til 2015

Indhold

  Trafikministeriet offentliggør i dag Trafikredegørelse 2004. I Trafikredegørelse 2004 gennemgås en række af de største trafikpolitiske udfordringer, Danmark står over for i perioden frem til 2015.

  Et af redegørelsens budskaber er, at især trængselsproblemet vil få voksende betydning i de kommende år i takt med det voksende antal biler og den øgede biltrafik.

  I redegørelsen peges på behovet for at gøre en særlig indsats i de trafikkorridorer, hvor trængselsproblemet er størst – det vil bl.a. sige i hovedstadsregionen og i Trekantområdet. Trængselsproblemerne kan afhjælpes ved brug af flere forskellige initiativer herunder:

  • en fortsat udbygning af infrastrukturen
  • en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur
  • og tiltag, der bidrager til at reducere trafikvæksten i de mest udsatte trafikkorridorer

  I hovedstadsregionen kunne en fortsat udbygning af den kollektive trafik ligeledes medvirke til at reducere trængslen.

  En af de interessante trafikale problemstillinger, der illustreres i redegørelsen, er, at borgerne i København dagligt transporterer sig kortest, men alligevel bruger mest tid på transport. Omvendt transporterer borgere bosat i de mindre byer og på landet sig mest, målt i kilometer, men anvender mindre tid på transport end københavnerne.

  I redegørelsen konstateres endvidere, at trængselsproblemerne på det centrale europæiske vejnet forventes at betyde, at det i fremtiden vil blive mere attraktivt også at benytte andre transportformer end lastbilen. Der peges i denne sammenhæng på at undersøge mulighederne for at fremme intermodale transporter til og fra Danmark.

  Trafikminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg håber, at Trafikredegørelse 2004 kan medvirke til at inspirere den trafikpolitiske debat. Jeg synes, den er spændende læsning og indeholder nogle interessante analyser. Særligt vil jeg fremhæve analyserne om trængsel.

  -Hvordan trængselsproblemer effektivt kan mindskes er et tema, der fortjener at bliver drøftet grundigt og analyseret, og trafikredegørelsen er et godt afsæt for en sådan debat.

  -Regeringen har allerede med den tiårige investeringsplan sat mange initiativer i gang, men vi ved godt, at vi ikke løser alle kommende trængselsproblemer med investeringsplanen. Det er bl.a. en af grundene til, at regeringen har foreslået, at Københavns Metro udbygges med den såkaldte Metro Cityring. 

  -Endvidere mener jeg, at det er vigtigt at overveje andre trængselsreducerende virkemidler og samtidigt sikre, at vi sætter ind der, hvor behovet er størst.

  -Derfor er det min vurdering, at redegørelsen bringer nye perspektiver ind i den trafikpolitiske debat, der bl.a. kan være med til at illustrere dilemmaer som investeringer i by kontra land, øst kontra vest, investeringer kontra bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur.  

  -I forhold til godtransporterhvervene vil jeg fremhæve behovet for at få styrket og udviklet betingelserne for intermodale transporter. Det er min vurdering, at det danske erhvervsliv på længere sigt vil have stigende behov for gode og fleksible alternativer til lastbiltrafikken. 

  Trafikredegørelsen kan downloades her

  For yderligere information henvises til kontorchef Tine Lund Jensen 33924367.