Ændring af bladtilskudsordningen

11. april 2005

Der har i længere tid været stor debat om tilskuddet til befordring af blade. Blandt andet har der været flere klager til Europakommissionen over, at tilskuddet medfører forskelsbehandling mellem de uge- og månedsblade, der er omfattet, og de uge- og månedsblade, der ikke er omfattet, selv om det har kunnet gøres gældende, at disse blade er i en indbyrdes konkurrence.

Med henblik på at sikre, at bladtilskudsordningen ikke virker konkurrenceforvridende, har regeringen besluttet at gennemføre en omlægning af tilskuddet til befordring af blade.

Efter at omlægningen er gennemført, vil alene dagblade være omfattet af tilskuddet til befordring af blade. Definitionen af dagblade følger de hidtidige regler efter Transport- og Energiministeriets bekendtgørelse om postbefordring af blade til særligt lave takster (bekendtgørelse nr. 130 af 23. februar 2000 med efterfølgende ændringer). 

Omlægningen vil blive gennemført med virkning fra 1. august 2005.

Den besparelse, som staten opnår ved en begrænsning af bladtilskuddet, vil i det hele blive anvendt på foranstaltninger til gavn for den skrevne presse. Regeringen vil i den forbindelse særligt undersøge mulighederne for på anden måde at støtte uge- og månedsblade, som efter deres indhold er dagbladslignende.    

I den forbindelse udtaler transport- og energiminister Flemming Hansen:

-Omlægningen vil sikre, at der ikke fremover kan rejses kritik af ordningen, idet der skabes en mere enkel og gennemsigtig ordning for tilskud til befordring af blade.

-Tilskuddet til befordring af dagblade opretholdes, fordi regeringen anerkender dagbladenes særlige betydning for den demokratiske debat. Tiden frem til omlægningens iværksættelse skal bruges til at overveje, hvordan vi sikrer, at den ikke-diskriminerende ordning undgår at genere de blade, som også har en vigtig funktion i den demokratiske debat, men som ikke udkommer hver dag.