Gå til hovedindhold

Ikke grundlag for yderligere undersøgelse af sag om barmarksværker

Indhold

  Transport- og energiminister Flemming Hansen har modtaget advokat John Petersens redegørelse om grundlaget for eventuelt at indlede en disciplinærforfølgning mod bestemte embedsmænd i Økonomi- og Erhvervsministeriet med tilhørende styrelser – nu Transport- og Energiministeriet med tilhørende styrelser.

  Redegørelsen hviler dels på det skriftlige materiale, som har dannet grundlag for Rigsrevisionens beretning: ”Beretning 17/01 om barmarksværkerne”, dels på det supplerende materiale, der er indgået i Energistyrelsen og i Økonomi- og Erhvervsministeriets behandling af hjælp til barmarksværkerne.

  Efter advokatens kommissorium har undersøgelsen været opdelt i tre faser. Advokaten skulle således 1) vurdere om Rigsrevisionens beretning gav grundlag for en indledende undersøgelse, 2) foretage en indledende undersøgelse af om materialet gav grundlag for en egentlig advokatundersøgelse og 3) foretage en egentlig advokatundersøgelse. Kommissoriet forudsatte, at næste fase alene blev indledt, hvis advokaten fandt grundlag herfor.

  Advokat John Petersen indstiller, at hans arbejde afsluttes nu, og at der ikke foretages en egentlig advokatundersøgelse. Transport- og energiminister Flemming Hansen siger i den anledning:

  -På baggrund af Rigsrevisionens beretning, må det konstateres, at der gennem tiden er forekommet forhold, der er kritisable. Der er allerede fulgt op på denne kritik.

  -Der er ydet hjælp til værkerne, beslutningsgrundlaget er styrket og  myndighedskompetencen er tydeliggjort.

  -I den forbindelse kan jeg oplyse, at der desuden på finansloven for 2005 er afsat 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2005 og 2006 til de sidste Bar-marksværker, der stadig måtte have økonomiske problemer. Processen afventer Rigsrevisions undersøgelse af hjælpepakkernes virkning på hvert værks varmetarif. Undersøgelsen forventes færdig september 2005.

  -Derudover vil erfaringerne fra denne sag fortsat blive analyseret nøje, og Transport- og Energiministeriet vil naturligvis bruge erfaringerne til at se på, om yderligere foranstaltninger skal iværksættes med henblik på at styrke grundlaget for det overordnede tilsyn med området.

  -Rigsrevisionens kritik tages alvorligt – også i Transport- og Energiministeriet. Nu kan jeg så konstatere, at advokat John Petersen indstiller, at hans arbejde afsluttes nu, og at der ikke foretages en egentlig advokatundersøgelse. Den vurdering tager jeg til efterretning. Jeg anser herefter sagen som afsluttet.

  Transport- og energiministeren har i dag sendt advokatundersøgelsen til Det Energipolitiske Udvalg og Rigsrevisionen.

  Redegørelsen fra advokat John Petersen er tilgængelig på ministeriets hjemmeside under publikationer på adressen: http://www.trm.dk/graphics/Synkron-Library/trafikministeriet/Publikationer/Undersoegelse_af_sagen_om_barmarksvaerkerne.pdf
  og kan endvidere udleveres ved henvendelse til Transport- og Energiministeriets betjentstue, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K.