Gå til hovedindhold

Rapport om udredning om Cityringen

Indhold

   Den tekniske udredning om Cityringen som metroløsning i København er nu afsluttet.

  Udredningen blev igangsat af staten og Københavns og Frederiksberg kommuner i 2002 efter en aftale indgået i forbindelse med kommuneøkonomiforhandlingerne for 2002.

  Udredningen tager udgangspunkt i linieføringen for metroringen fra Projekt Basisnet fra 1999, og i at der er tale om ”mere af samme slags”, idet togstørrelser og stationstyper forudsættes at være de samme som på den eksisterende Metro.

  I januar 2004 blev resultatet af første fase af udredningsarbejdet offentliggjort. I første fase, den såkaldte screeningsfase, undersøgtes 18 forskellige linieføringer for en Cityring.

  I den sidste fase af udredningsarbejdet, der nu er afsluttet, er 2 af disse linieføringer konkretiseret og konsekvensvurderet yderligere, idet de anlægstekniske vurderinger primært har været koncentreret om strækningen København H over Kongens Nytorv til Nørrebro station. Der er set på indpasning af stationer i byrummene, omstigningsforhold, trafikale effekter, miljøeffekter, anlægs-, drifts- og samfundsøkonomi mm.

  En Metrocityring vil betyde et væsentligt løft for den kollektive trafik i hovedstaden og medvirke til at skabe et attraktivt alternativ til biltrafikken.

  En Cityring i tunnel under de indre bydele vil kunne levere en hurtig, hyppig og pålidelig transport. Det vil blive til glæde for rejser rundt i de indre bydele og ikke mindst give et bedre tilbud til mange nuværende buspassagerer.

  Cityringen vil desuden blive en tæt integreret del af banenettet i hovedstaden, og i kombination med den øvrige banetrafik kunne give et godt kollektivt alternativ for rejser mellem de indre bydele og forstæderne og det fjernere opland. Banesystemet i den indre del af hovedstadsområdet vil også blive mere robust over for eventuelle driftsforstyrrelser, når der kan anvises alternative ruter.

  Med en Cityring vil omkring 85 pct. af alle indbyggere, arbejdspladser og studiepladser ligge mindre end 10 minutters gang fra en Metro- eller S-togs-station. København vil derfor i høj grad kunne siges at blive en banebetjent by.

  Ved at afvikle en stor del af den kollektive trafik under jorden, vil der blive større frihedsgrader til at disponere gaderummene til f.eks. cykeltrafik og fodgængere.

   En Cityring er vurderet til at koste knapt 15 mia. kr. i 2005-priser og vil kunne stå færdig 11-12 år efter, at en beslutning om at igangsætte projektet er truffet.

  Udredningsarbejdet er gennemført i et samarbejde mellem Transport- og Energiministeriet (formand), Finansministeriet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt HUR. Ørestadsselskabet har leveret teknisk bistand.

  Resultaterne af udredningsarbejdet indgår nu i de videre forhandlinger om gennemførelse og finansiering af projektet, som regeringen præsenterede i oktober 2004.

  Resumérapporten fra udredningsarbejdet findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside www.trm.dk under Publikationer. Her findes også en elektronisk udgave af den omfattende tekniske dokumentationsrapport.

  Evt. henvendelse vedr. rapporterne kan ske til kontorchef Dorthe Nøhr Pedersen, Transport – og Energiministeriet (tlf. 33 92 43 32), kontorchef Eskil Thuesen, Københavns Kommunes økonomiforvaltning (tlf. 33 66 21 45) eller Teknisk Direktør Torben Nøhr, Frederiksberg Kommune (tlf. 38 21 40 00).