Gå til hovedindhold

Regeringen vil etablere et elkabel under Storebælt

En investering på 1,2 mia. kr. skal for første gang nogen sinde binde Øst- og Vestdanmarks elsystem sammen.

Indhold

  I forlængelse af sidste uges politiske aftale om den fremtidige energispareindsats fremlægger transport- og energiminister Flemming Hansen i dag regeringens langsigtede Energistrategi 2025. For at styrke el-markedet anbefaler regeringen, at der i 2010 etableres et elkabel under Storebælt.

   

  Den danske energisektor står overfor store udfordringer med et oliemarked præget af uro og stigende krav om at begrænse udledningen af CO2. Danmark er i en god position til at klare disse udfordringer, men der er behov for velfungerende markeder og nye miljøvenlige energiteknologier.

   

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

   

  -Regeringen vil sikre den langsigtede forsyningssikkerhed, og energisektoren skal bidrage til et bedre miljø. Samtidig skal vi satse langsigtet og ambitiøst på danske arbejdspladser og dansk eksport af effektiv og miljøvenlig energiteknologi.

   

  -Regeringen ser store perspektiver i vedvarende energi. Frem mod 2025 forventer jeg en markant udbygning med især vindkraft, som det bliver en stor udfordring at indpasse i el-systemet. Et elkabel under Storebælt bidrager til en markedsbaseret udbygning med vedvarende energi, der tager udgangspunkt i forbrugernes behov.

   

  Med et elkabel under Storebælt er Danmark bedre stillet over for store strømsvigt, som det Østdanmark oplevede den 23. september 2003. Forbindelsen vil skabe mere konkurrence og dermed lavere forbrugerpriser på el end uden en forbindelse. Samtidig bliver det lettere at indpasse en øget mængde vindkraft. Regeringen vil udarbejde en national plan for mulige placeringer af nye vindmølleparker til havs.

   

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Det er på tide, at landets elsystem bindes sammen. Der er god økonomi for elforbrugerne og for samfundet som helhed af en elektrisk forbindelse under Storebælt.

   

  Transportsektorens energiforbrug er for første gang integreret i en samlet energistrategi. Regeringen vil i EU arbejde for, at den fælles CO2-kvoteordning udvides til også at omfatte transportsektoren. Samtidig skal udvikling af alternative brændstoffer i transportsektoren og fremme af mere energieffektive biler for alvor sættes på dagsordenen. Målet er at reducere afhængigheden af olie i transportsektoren.

   

  Energistrategien peger som et af de fremtidige hovedindsatsområder på, at udviklingen af nye energiteknologier med store erhvervsperspektiver skal styrkes. I forlængelse af energistrategien offentliggør Energistyrelsen en ny samlet forsknings- og udviklingsstrategi for brint og for flydende bio-brændstoffer.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

   

  -Som et led i opfølgningen på energistrategien vil regeringen snarest nedsætte et tværministerielt udvalg, der skal komme med et sammenhængende forslag til den fremtidige udvikling af alternative brændstoffer på transportområdet -  ikke mindst biobrændstoffer. Samtidig vil regeringen i EU- sammenhæng fremme en ambitiøs indsats for effektivisering af energiforbruget i transportsektoren. Blandt andet gennem udvikling af mere effektive biler. 

  -Regeringen har store ambitioner for styrkelse af forskning og udvikling i Danmark. Energiområdet har meget at byde på i form af både eksisterende, internationale styrkepositioner og forsknings- og udviklingsmiljøer af høj international standard.

   

  Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil regeringen udarbejde en ambitiøs, samlet og flerårig strategi for at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. Regeringen vil frem mod 2010 afsætte 10 mia. kr. til styrket uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri. Denne samlede strategi ventes fremlagt i foråret 2006 og vil udgøre en del af grundlaget for prioriteringen af de nye midler.

  Energistrategien er udarbejdet på baggrund af den brede energipolitiske aftale af 29. marts 2004.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg ser nu frem til at diskutere strategien med partierne i Folketinget og med interesserede parter i sektoren. Min ambition er at samle bred politisk opbakning til den linie, vi lægger frem.

  Energistrategien og supplerende pressemateriale til strategien er tilgængeligt på ministeriets hjemmeside www.trm.dk under ’Publikationer’.