Gå til hovedindhold

Storebæltstaksterne sænkes den 14. juni 2005

Indhold

  Nu bliver det billigere at køre over Storebælt. Taksten for en personbil sænkes med 50 kr. til 200 kr. på syvårsdagen for åbningen af Storebæltsforbindelsen den 14. juni 2005.

  Forligspartierne bag Storebæltsforbindelsen, Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti er på et møde i dag blevet enige om takstnedsættelser for personbiler, varebiler, campingvogne og motorcykler på ca. 20 pct. Forligspartierne er enige om, at takstnedsættelserne skal medvirke til at fremme samkvemmet mellem landsdelene til gavn for både familierne og erhvervslivet. Det vil også kunne styrke blandt andet de kulturelle og fritidsmæssige muligheder.

  Der indføres samtidig en række nye og forbedrede rabatordninger. Det gælder blandt andet en weekendrabat, som vil gøre det muligt at passere Storebælt for 350 kr. tur/retur. Det er 150 kr. billigere end i dag. Weekendrabatten træder i kraft pr. 1. september 2005.

  Forligspartierne er ligeledes enige om, at det er vigtigt at fremme de handicappedes rejsemuligheder. Derfor tilbydes en nedsat takst for handicappede med en besparelse på 20 pct. i forhold til normaltaksten. Den nye takst for invalidebiler indføres hurtigst muligt, dog senest fra den 1. september 2005.

  Det vil fremover blive sikret, at alle passager med campingvogne opkræves samme takst, uanset længde og vægt af køretøjskombinationen. Dermed imødekommes indvendinger fra campingbranchen mod de nuværende længdegrænser, der betyder, at taksten for større køretøjskombinationer er højere end normaltaksten.  

  Der er også i aftalen sørget for, at erhvervslivet får bedre vækstmuligheder. Således nedsættes taksten for lastbiler med 5 pct. De danske erhvervsdrivende kan dermed reducere deres omkostninger ved transport over Storebælt.

  Jernbanen bliver også tilgodeset ved takstnedsættelserne. Således sænkes afgiften for såvel person- som godstog med 20 pct. Derudover overdrages ansvaret for reinvesteringer og vedligeholdelse af jernbaneforbindelsen fra Banedanmark til A/S Storebæltsforbindelsen. Det vil reducere jernbanens omkostninger med i gennemsnit ca. 200 mio. kr. årligt.

  Garantien for fortsat færgedrift på Kattegat og Spodsbjerg-Tårs gælder med forligspartiernes aftale uændret. Det er forligspartiernes forventning, at det efter disse takstnedsættelser fortsat vil være muligt at opretholde en velfungerende færgefart over Kattegat samt mellem Spodsbjerg og Tårs, således at den regionale balance kan opretholdes.

  Der optages forhandlinger mellem A/S Storebæltsforbindelsen og Mols-Linien A/S om køb af rederiets havneanlæg i Odden og Ebeltoft. Forligspartierne lægger vægt på, at et statsligt ejerskab via A/S Storebæltsforbindelsen af havneanlæggene i Odden og Ebeltoft vil være et bidrag til at øge forsyningssikkerheden i øst-vest trafikken i en situation, hvor Storebæltsforbindelsen måtte blive afbrudt.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg vil gerne takke forligspartierne for grundige og konstruktive drøftelser, der har ført til et resultat, som jeg synes, at vi alle kan være meget tilfredse med. Det har længe været regeringens politik at få skabt enighed om lavere takster på Storebæltsforbindelsen.

  -Der er ingen tvivl om, at økonomien i Storebæltsforbindelsen, også efter de nye takstnedsættelser, er solid. Vi har sikret, at gælden i forbindelsen fortsat nedbringes.

  -Jeg er overbevist om, at de danske familier vil få stor glæde af takstnedsættelserne, da det bliver billigere at rejse mellem Øst- og Vestdanmark. Samtidig ser jeg med tilfredshed på, at erhvervslivet med takstnedsættelserne får bedre transportvilkår.

  -Jeg er også meget tilfreds med, at jernbanetrafikken med vores nye aftale tilgodeses i betydeligt omfang.

  -Færgegarantien står uændret. Såfremt det skulle vise sig, at de nuværende færgeruter på Kattegat og mellem Spodsbjerg og Tårs  ikke kan opretholdes på normale kommercielle vilkår, eller der sker væsentlige indskrænkninger i sejladsen mv., drøfter forligspartierne situationen.

  Den politiske aftale om Storebæltstakster mv. samt de nye takster og rabatter er tilgængelige på Transport- og Energiministeriets hjemmeside, www.trm.dk, under menupunktet ”Publikationer.