Økonomisk håndsrækning til kommunale og private kystbeskyttelsesprojekter

29. august 2006

Regeringen fremsætter i dag forslag til finanslov for 2007.

Finanslovsforslaget indeholder forslag om oprettelse af en kystbeskyttelsespulje på 4 mio. kr. under Transport- og Energiministeriet, hvorfra private og kommuner kan søge tilskud til særlige kystbeskyttelsesinitiativer. Puljen vil både kunne yde tilskud til nye projekter og til renovering eller fjernelse af ældre kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Puljen udgør et supplement til den allerede betydelige statslige kystbeskyttelsesindsats, hvor staten årligt bidrager med knapt 60 mio. kr. til kystbeskyttelse af den jyske vestkyst mellem Lodbjerg og Nymindegab.

Transport- og Energiminister Flemming Hansen udtaler:

"Et næsten enigt Folketing har i foråret gennemført en modernisering af kystbeskyttelsesloven. Men den nye pulje understøtter regeringen intentionerne i den nye lov og understøtter samtidig både private lodsejere med særlige kystbeskyttelsesbehov og de nye kommuner, der som led i kommunalreformen overtager en række opgaver på kystbeskyttelsesområdet."

"Det er min forventning, at puljen kan bidrage til en klar forbedring af kystbeskyttelsesindsatsen, bl.a. ved også at yde tilskud til fjernelse af ældre og uvirksomme anlæg."

Kystbeskyttelsespuljen kan yde et tilskud på op til 1/3 af anlægsudgiften, dog maksimalt 500.000 kr., hvilket indebærer, at der i 2007 vil kunne ydes tilskud til minimum 8 projekter.

Kystbeskyttelsespuljen træder i kraft den 1. januar 2007. Erfaringerne med kystbeskyttelsespuljen vil blive evalueret i 2007.

Kystdirektoratet vil i efteråret 2006 udarbejde en pjece, hvor potentielle ansøgere vil kunne læse mere om de præcise kriterier og betingelser for opnåelse af tilskud fra kystbeskyttelsespuljen.