Gå til hovedindhold

Dansk indspil til ny energipolitik i EU

Indhold

  Regeringen har i dag fået bred opbakning fra Folketinget til et samlet dansk indspil til en ny energipolitik i EU. Indspillet er ambitiøst og indeholder en lang række forslag, som skal reducere Europas afhængighed af olie og gas, styrke det indre energimarked og bidrage til den fremtidige klimaindsats. Formålet er at sikre Danmark størst mulig indflydelse på de drøftelser om den europæiske energipolitik, som kulminerer på forårstopmødet i Tyskland i 2007.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen:

  -Jeg er meget glad for at det er lykkedes at skabe en meget bred enighed om et dansk energipolitisk indspil til EU.  Udspillet vil give Danmark det bedste udgangspunkt for at få indflydelse på udformningen af en ny energipolitik i EU, der overordnet sigter på at reducere vores afhængighed af olie og gas og beskyttelse af klimaet.

  I EU-indspillet anbefaler Danmark, at

  • EU fastsætter en ambitiøs målsætning, hvorefter 15 % af energiforbruget i hele EU skal komme fra vedvarende energikilder i 2015.
  • Inden 2015 skal der træffes beslutning om en ny målsætning for 2025 på mindst 20 % og op til 25 % afhængig af den teknologiske udvikling. I dag udgør vedvarende energi gennemsnitligt ca. 6 % af det samlede energiforbrug i EU, mens det i Danmark dækker 15 % af energiforbruget.

  Danmark foreslår endvidere, at EU skal blive den mest energieffektive økonomi i verden.

  • Det foreslås derfor, at den eksisterende vejledende energisparemålsætning på 1 % for det første hæves til 1,15 % årligt frem mod 2017 og for det andet gøres bindende. Det vil være ambitionen, at denne målsætning fastholdes frem til 2025.
  • På transportområdet foreslås endvidere, at EU gennem ambitiøse aftaler med bilindustrien og direkte regulering m.v. sikrer forpligtende minimumskrav til nye person- og varebilers energieffektivitet. Målet er at brændstofforbruget i nye biler skal reduceres med ca. 30 procent.

  Regeringen og partierne, der bakker op om indspillet, ønsker generelt at sikre, at energibesparelserne og udbygningen med vedvarende energi realiseres så omkostningseffektivt som muligt.

  • Derfor foreslås, at Kommissionen undersøger mulighederne for fremme af VE og energieffektivisering ved etablering af markeder i Europa for energisparebeviser og grønne VE-beviser.

  Forskning i nye teknologier på energiområdet er en væsentlig forudsætning for at indfri ambitionerne om at reducere afhængigheden af olie og naturgas og forbedre miljøet.

  • Danmark vil derfor arbejde for, at midlerne til forskning og udvikling af vedvarende energi og energieffektivisering fordobles.

  Et velfungerende indre marked for el og gas er et væsentligt middel til at sikre høj forsynings­sikkerhed og mindske prisudsving for el og gas.

  • Der lægges derfor i indspillet op til en række ambitiøse forslag for yderligere at udbygge og forbedre det indre marked for el og gas, herunder udbygning af infrastrukturen.

  Regeringens indspil til EU´s energipolitik kan snarest findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk