Danske energi- og miljøteknologier i medvind på udfordrende eksportmarkeder

21. november 2006

Udenrigsministeren, transport- og energiministeren og miljøministeren bag ambitiøst initiativ for teknologieksport til Brasilien, Rusland, Indien, Kina og USA.

Danmarks eksport af energi- og miljøteknologi ventes at nå op på næsten 50 milliarder kroner i år. Efterspørgslen efter nye forsyningssikre og miljøvenlige energiteknologier stiger stærkt, og der er dermed gode muligheder for, at danske virksomheder kan øge eksporten af energi- og miljøteknologi endnu mere i de kommende år. På globalt plan forventer Det Internationale Energiagentur at der skal investeres 17.000 milliarder dollars frem til 2030 eller næsten 4.000 milliarder kr. årligt i energisektoren.

I maj lancerede udenrigsminister Per Stig Møller, transport- og energiminister Flemming Hansen og miljøminister Connie Hedegaard en fælles aktivitet, som var målrettet dansk eksport til Brasilien, Rusland, Indien, Kina og USA. Initiativet indgår som et af ni initiativer i regeringens redegørelse om fremme af miljøeffektive energiteknologier.

Nu foreligger det første resultat af initiativet i form af fire sektorrapporter om markedspotentialet i de nævnte lande, som omtales som BRIK-landene og USA. Det drejer sig om vind, effektive energi- og miljøteknologier, vand samt biomasse og biogas. Rapporterne er udarbejdet af Danmark Eksportråd.

Undersøgelsen viser, at Brasilien, Rusland, Indien, Kina og USA byder på gigantiske eksportmuligheder for danske virksomheder indenfor effektive energi- og miljøteknologier. Rådgivning og innovative teknologiske løsninger indenfor bioenergi, energieffektivisering, vandteknologi og vindkraft er oplagte muligheder for danske virksomheder.

Alle fem lande ønsker at øge energieffektiviteten i produktionen af elektricitet og varme og i forbruget af energi hos både virksomheder og i husholdningerne. Dette er områder, hvor danske virksomheder kan tilbyde avancerede teknologiske løsninger. Især i Rusland og Kina vil der være efterspørgsel efter dansk teknologi.

På vindområdet er lande som Indien, USA og Kina meget interessante markeder.  Alene i Kina forventer myndighederne, at vindmøllekapaciteten udbygges til 30.000 MW i 2020. I dag har Kina installeret 1.300 MW. Udbygningen af Indiens vindkraftsektor er i øjeblikket verdens næststørste vækstmarked alene overgået af USA.

I både Rusland, Indien og Brasilien er udbygning og vedligeholdelse af kloaknet og etablering af effektive spildevandsanlæg oplagte eksportmuligheder. Spildevand og udledning af urenset vand forekommer i alle de undersøgte lande. Særligt i USA bør spildevandssektoren have danske eksportørers interesse –  9 ud af 10 byer ventes at skulle foretage større anlægsinvesteringer i vandinfrastruktur inden 2010.

Biomasse anvendes især til opvarmning og madlavning i landområderne i Rusland, Kina og Indien, mens Brasilien, USA og Kina har programmer til anvendelse af bioethanol til brændstof til transportsektoren. Ifølge den amerikanske præsident skal bioethanol være et konkurrencedygtigt alternativ til benzin i 2012. Danske virksomheder har stor viden om bioteknologi og vil kunne få en plads helt fremme i førerfeltet.

De tre ministre udtaler i fællesskab:

”Sektorrapporterne fra de fem markeder dokumenterer, at der både på kort og lidt længere sigt er meget gode muligheder for at øge den allerede betragtelige danske eksport af miljø- og energiteknologier. Nu ser vi frem til, at resultaterne vil blive brugt aktivt af erhvervslivet og dets organisationer.

Allerede nu er vi ved at planlægge en række delegationsbesøg i BRIK-landene og USA i 2007 med det formål at fremvise, hvad danske virksomheder kan præstere på energi- og miljøområdet”.

Derudover vil udviklingsministeren i december drøfte synergimuligheder i Kina med repræsentanter fra erhvervsorganisationerne i forbindelse med et kommende dansk finansieret miljøprojekt i Kina.

For at udbrede kendskabet til resultaterne vil korte resumeer af sektorrapporterne være tilgængelige på de tre ministeriers hjemmesider fra tirsdag den 21. november 2006. Klik evt. her for at komme til Energistyrelsens side med resumerapporterne.

Kontaktpersoner vedrørende det tværministerielle initiativ finder De

i Udenrigsministeriet, Claus Hermansen  claher@um.dk  

i Transport og Energiministeriet, Anders Hasselager ah@ens.dk

i Miljøministeriet, Katrine Wied Christensen kwc@mst.dk