Gå til hovedindhold

Drøftelse af EU's transportpolitik frem til 2010

På mødet i Rådet om transport i dag i Luxembourg drøftede transportministrene midtvejsevalueringen af Kommissionens Hvidbog om den europæiske transportpolitik frem til 2010.

Indhold

  Kommissionen udsendte i 2001 en hvidbog med titlen: ”Den europæiske transportpolitik frem til 2010 – De svære valg”. Hvidbogen er Kommissionens vision om EU’s transportpolitik frem til 2010, og fokuserer meget på behovet for at skifte transportform væk fra vejtransport til især jernbanetransport, men også til søtransport og transport ad indre vandveje.

  Kommissionen har den 22. juni 2006 vedtaget en meddelelse, der indeholder en midtvejsevaluering af ovennævnte Hvidbog. Kommissionen anfører, at målet stadig er et effektivt transportsystem, der muliggør en høj grad af mobilitet for borgere og virksomheder i EU samtidig med, at der tages hensyn til miljøet, vækst og beskæftigelse i EU og virkningerne af globaliseringen. Dermed er transportområdet et kerneområde i den fornyede Lissabon-proces, der har som ambition at gøre EU til den stærkeste videns-økonomi i verden.

  I midtvejsevalueringen nedtoner Kommissionen en ensidig satsning på miljøaspektet i transportpolitisk sammenhæng og fokuserer mere på vækst og beskæftigelse i overensstemmelse med Lissabon-strategien. Kommissionen anfører i dens meddelelse, at man fremover tilsigter en mere balanceret og realistisk målsætning i forhold til at flytte gods fra vej til andre transportformer.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den forbindelse:

  -Det er meget positivt, at der med midtvejsevalueringen er sat fokus på Fællesskabets fremtidige transportpolitik.

  -Jeg finder det også rigtigt at se den fremtidige udvikling af transportpolitikken i sammenhæng med Lissabon-processens fokusering på vækst og beskæftigelse. Dette må naturligvis ikke betyde, at bestræbelserne på at fremme miljøhensyn ved udmøntningen af transportpolitikken nedtones.

  -Det er vigtigt, at miljø-målsætningerne fastholdes. Danmark finder, at det – selvfølgelig på et realistisk grundlag - fortsat er nødvendigt at være ambitiøs med hensyn til jernbanetransport og søtransport med henblik på aflastning af væksten i vejtransporten.

  -Jeg har derfor på Rådsmødet opfordret Kommissionen og mine ministerkolleger til, at vi sammen arbejder for effektive instrumenter i forhold til energiforbruget i vejtransportsektoren.

  -Hensynet til effektive logistiksystemer må indgå i tilrettelæggelsen af et effektivt og bæredygtigt fremtidigt transportsystem.

  -Dette indebærer bl.a. også, at der – ikke mindst af hensyn til miljøet - gives mulighed for at anvende lastbiler med større længder og vægt end de nuværende fællesskabsregler tillader. Disse modulvogntog findes allerede i Sverige og Finland, og i Danmark gennemføres for tiden et begrænset forsøg med anvendelse af modulvogntog på visse motorvejs-strækninger.

  -Jeg har derfor på Rådsmødet opfordret til, at der på fællesskabsniveau gennemføres forsøg med henblik på, at Kommissionen kan fremlægge en analyse af hensigtsmæssigheden af anvendelsen af modulvogntog, så den eksisterende vejinfrastruktur i givet fald kan udnyttes bedre under hensyntagen til færdselssikkerheden og miljøet.

  -Jeg er samtidig utrolig glad for, at Kommissionen i dag har tilkendegivet, at det fortsat bliver muligt at anvende 45-fods containere inden for Fællesskabet.