Gå til hovedindhold

Fælles dansk-tysk miljøhøring vedr. en fast forbindelse over Femern Bælt

Indhold

  I dag offentliggøres en fælles dansk-tysk miljøkonsultationsrapport ”Femern Bælt forbindelsen og miljøet”. Rapporten belyser de miljømæssige forhold vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt og danner baggrund for en fælles dansk-tysk offentlig høring om miljøspørgsmålene i relation til en fast forbindelse over Femern Bælt. Høringen løber frem til 13. marts 2006.

  Miljøkonsultationsrapporten redegør for den miljømæssige viden vedrørende såvel kyst-til-kyst delen af en fast forbindelse over Femern Bælt som de tilhørende landanlæg i Danmark og Tyskland.

  For kyst-til-kyst anlægget viser rapporten bl.a., at de midlertidige miljømæssige påvirkninger, der kan være af flora og fauna på havbunden i anlægsfasen, vil have et relativt begrænset omfang. Påvirkningen kan desuden minimeres gennem omhyggelig planlægning og kontrol.

  Hverken i anlægs- eller driftsfasen forventes en fast forbindelse over Femern Bælt at påvirke fugleforekomsterne i området væsentligt. Risikoen for at anlægsarbejdet vil påvirke ynglende fugle i området anses for at være lille. Det skyldes, at de vigtigste yngleområder ligger i stor afstand fra anlægsområdet.

  Påvirkning af vandgennemstrømningen i Femern Bælt fra en fast forbindelse vurderes på det foreliggende grundlag, at blive lille og uden væsentlig betydning for miljøforholdene i Femern Bælt og i Østersøen. Effekterne forventes at være små sammenlignet med årsvariationer og de forventede langsigtede forandringer forårsaget af klimaændringer m.v. Den lave effekt skyldes bl.a. de bestræbelser der allerede i arbejdet med det foreløbige design er gjort for at mindske de fysiske anlægs indflydelse på vandgennemstrømningen. Dette er bl.a. sket ved at strømline konstruktionerne og reducere antallet af bropiller m.v.

  Da en fast forbindelse over Femern Bælt forventes at erstatte den energitunge færgefart, vil en fast forbindelse, på trods af øget trafik, både umiddelbart efter åbningen og på langt sigt medføre en mindsket udledning af skadelige stoffer. CO2-udledningen forventes således i 2040 reduceret med hvad der svarer til den nuværende årlige CO2-udledning fra cirka 20.000 personers forbrug.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

  -Jeg er meget glad for, at vi nu kan iværksætte en offentlig høring om de miljømæssige aspekter ved en fast forbindelse over Femern Bælt. Jeg håber at borgere og interesseorganisationer vil deltage med kommentarer og forslag i høringen. Det er vigtigt, at vi omkring et så vigtigt og omfattende projekt som en fast forbindelse over Femern Bælt har en åben proces.

  -I lyset af de positive danske erfaringer fra Storebælt og Øresund er jeg sikker på at det er muligt at bygge en fast forbindelse over Femern Bælt med minimale påvirkninger af miljøet. Erfaringerne fra Storebælt og Øresund viser også, at de miljømæssige problemstillinger der blev rejst i den forudgående miljødebat kan håndteres.

  Frem til 13. marts 2006 vil offentligheden kunne afgive bemærkninger til Miljøkonsultationsrapporten. På baggrund heraf vil der blive udarbejdet en redegørelse, der opsummerer de synspunkter og kommentarer, der fremkommer i høringsprocessen, med henblik på at lade dem indgå i den videre planlægning.

  Miljøkonsultationen erstatter ikke de VVM-undersøgelser med tilhørende høringer, som er nødvendige i henhold til de nationale myndigheders godkendelsesprocedurer. VVM-undersøgelser med tilhørende høringer vil blive gennemført i det videre planlægningsforløb i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og Tyskland.

  Miljøkonsultationsrapporten kan findes på hjemmesiden www.fehmarnlink.com eller via Transport- og Energiministeriets hjemmeside www.trm.dk