Gå til hovedindhold

Samlet godsstrategi

Indhold

  Folketinget har i dag behandlet et beslutningsforslag fra S, SF og RV om en national godsstrategi. Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  - Jeg er glad for at konstatere, at også oppositionen interesserer sig for godstransportens udfordringer. Regeringen er allerede i fuld gang.

  - Regeringen lægger op til en samlet dynamisk godsstrategi, hvor rammevilkårene for godstransportsektoren udvikles på flere fronter. Det handler om en effektiv infrastruktur. Det handler om effektive rammer for de enkelte transportformer. Og det handler om et effektivt samspil transportformerne i mellem.

  Det danske transporterhverv bidrager i betydeligt omfang til samfundets udvikling og til at styrke Danmarks position i den globale økonomi. Globaliseringen betyder både mere konkurrence og nye muligheder. Analyser viser, at mængden af gods til og fra Danmark vil vokse med 75 procent over de næste 20 år.  Disse udfordringer skal omsættes til værdi ved at skabe effektive transportsystemer.

  Et effektivt transporterhverv er en hjørnesten i dette. Udviklingen kræver, at der tænkes bredt og i helheder. Der er brug for alle transportformer og elementer i transportkæden.

  Flemming Hansen siger videre:

  - Globaliseringen giver en række udfordringer og muligheder for godstransporten. En stadig mere integreret verden øger ikke bare transportbehovet men også konkurrencen. Det er godt - for det holder os alle sammen på tæerne og presser os til at yde vores bedste. Samtidig opstår der nye muligheder, fordi det jo går godt - godstransporterhvervet er i vækst.

  - Det danske transporterhverv klarer sig flot, og det skal det fortsætte med. Det er derfor vigtigt, at erhvervet og de forskellige transportformer har gode rammebetingelser.

  Transport- og Energiministeriets godsstrategi består af tre hovedelementer:

  • En effektiv infrastruktur med gode hovedforbindelser mellem Danmarks regioner og mellem Danmark og udlandet.
  • Gode rammevilkår for en fortsat effektivisering af de enkelte transportformer - vej, bane, fly og sø.
  • Udvikling af effektive transportcentre og et godt samspil mellem transportformerne

  Der er sat en række konkrete initiativer i gang, og flere er på vej. Der er udarbejdet et oplæg om vækst i de danske havne. Der er udarbejdet en offensiv luftfartsstrategi - "Dansk Luftfart 2015". Der er med de løbende investeringsplaner skabt grundlag for en god udvikling af infrastrukturen.

  En række nye konkrete godspolitiske initiativer er på vej fra Transport- og Energiministeriet:

  • I juni i år kommer et udspil om, hvordan samspillet mellem transportformerne kan forbedres.
  • Til september præsenteres principperne i den samlede godsstrategi
  • I starten af 2007 kommer en samlet strategiplan for udvikling af vejgodstransporten

  Og yderligere udspil på havneområdet og jernbaneområdet er på vej, herunder om rammer for en fremtidig havnepolitik samt organisering, kapacitet og bæredygtigheden af kombiterminalerne på jernbanen.

  Der lægges op til en udvidet forsøgsordning med modulvogntog. Det kræver, at der er politisk tilslutning til at finde de fornødne midler til finansieringen.

  Der arbejdes målrettet med en række større infrastrukturprojekter, der alle er med til at sikre markante løft for den samlede godstransportsektor: Femern Bæltforbindelsen, udvidelse af jernbanestrækningen mellem København og Ringsted, udbygning af motorvejene, mv.

  Der er behov for en fortsat god og løbende dialog om nogle af de overordnede og tværgående transportpolitisk temaer for derigennem at sikre, at der opbygges stadigt bedre visioner for udviklingen i godstransportsektoren. Det gælder både med transportbranchen og erhvervets organisationer eksempelvis i regi af den nyetablerede Godstransportens Tænketank.