Strategi for transportforskning skal styrke grundlaget for fremtidens mobilitet

13. oktober 2006

Transportsektoren befinder sig i en rivende udvikling.  Den voksende mobilitet i samfundet betyder øget velstand for borgerne og forbedrede indtjeningsmuligheder for erhvervslivet, men der er også tale om store investeringer til at drive, vedligeholde og udbygge transportinfrastrukturen. Hertil kommer, at transportsektoren belaster miljøet og er forbundet med sikkerheds- og sundhedsrisici.

I den aktuelle vækstsituation er der behov for nytænkning og nye løsningsforslag, der kan bidrage til fremadrettede, afbalancerede beslutninger, der kan understøtte de udfordringer, transportsektoren står overfor.

Transport- og Energiministeriet udgiver i dag en forskningsstrategi for transportområdet. I strategien peges på en række områder, der bør prioriteres - herunder at sikre effektive transportsystemer for såvel borger som virksomhed, udvikle viden om de teknologiske muligheder og sætte fortsat fokus på sikkerheden.

I denne sammenhæng udtaler Transport- og energiminister Flemming Hansen:

- Jeg lægger som minister stor vægt på, at vi tænker langsigtet, og at de politiske beslutninger træffes på grundlag af solid og gennemsigtig viden. Den gældende investeringsplan er et eksempel herpå. Den sætter rammerne for transportinvesteringerne over en ti-årig periode.

- Her har eksempelvis forskning inden for samfundsmæssige konsekvenser af infrastruktur været et værdifuldt bidrag i drøftelserne om, hvilke projekter vi og forligspartierne ønskede at prioritere.

Strategien er udviklet med inddragelse af en lang række aktører i sektoren - herunder erhvervets organisationer, virksomheder, interesseorganisationer og forskere. Transport- og energiministeren udtaler i denne sammenhæng:

- Jeg vil gerne sige tak for den konstruktive dialog, der har været undervejs med de forskellige aktører, der er på området.

- Det er mit håb, at der med udgivelse af strategien vil skabes mere fokus på transportforskningen i Danmark, og at der som led i regeringens opprioritering af forskningen kan opnås politisk enighed om, at der kan afsættes midler til et strategisk transportforskningsprogram, som kan udbydes i åben konkurrence.

- Et godt vidensgrundlag er helt afgørende for de politiske beslutninger. Vi skal hele tiden være på forkant med udviklingen og tage højde for de trafikale udfordringer, der kommer på længere sigt. Forskning handler om at ruste sig til det – ikke blot i morgen, men på både 10, 20 og 30 års sigt.

Strategien vil snarest kunne læses på Transport- og Energiministeriets hjemmeside www.trm.dk under publikationer.