Gå til hovedindhold

Trafikaftale om 9 mia. kr. til baner og veje

Indhold

  Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har i dag indgået en samlet aftale på trafikområdet. Aftalen sikrer:

  • en permanent løsning på problemerne på baneområdet gennem genopretning af Banedanmarks spor m.v.
  • øget regularitet af togdriften
  • forbedret kapacitet på vejområdet gennem anlæg af en række nye veje

  Aftalen rækker frem til 2014 og omfatter i denne periode investeringer for yderligere knap 9 mia. kr. Aftalen skal ses i sammenhæng med, at Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre allerede med trafikaftalerne fra 2003 og 2005 har truffet beslutning om store infrastrukturinvesteringer på bane- og vejområdet.

  Aftalen indebærer på baneområdet en indsats på sporområdet, der vil sikre øget regularitet og genopretning af jernbanenettet i hele landet i perioden frem til 2014. Herved opnås en minimering af risikoen for driftsforstyrrelser. Aftalen indebærer desuden principbeslutning om udskiftning af Banedanmarks nuværende signalanlæg efter 2014. På fjernbanen sigtes mod etablering af det fælles europæiske signalsystem ERTMS 2. Endvidere indebærer aftalen på Banedanmarks område forbedring af trafikinformationen på hovedstrækningerne samt forbedring af tilgængeligheden for handicappede.  Endelig er der truffet beslutning om igangsætning af kapacitetsforbedringer mellem København og Ringsted samt VVM-analyse af de langsigtede løsninger på strækningen København-Ringsted.

  På vejområdet medfører aftalen yderligere udbygning af kapaciteten på det statslige vejnet med nye anlægsprojekter, og der sikres en god start for kommunalreformen, idet det er besluttet at færdiggøre en række igangværende projekter og igangsætte en række nye projekter på det vejnet, staten overtager ved årsskiftet. Aftalen omfatter færdiggørelse af både den amtslige og statslige del af motorvejsprojektet Søften-Skødstrup, diagonalvejen syd om Give, motorvejsprojektet Kliplev – Sønderborg, Gørløse omfartsvej, Sunds Omfartsvej, Slagelse Omfartsvej og motortrafikvejen Bredsten-Vandel. Herudover omfatter aftalen en reserve til motorvejen ved Silkeborg (Funder-Låsby), anlæg af motorvej på strækningen Brande – Give Nord, et landsdækkende forsøg med modulvogntog, et cykelstiprojekt langs dele af statsvejen mellem Århus og Silkeborg og projekter til bekæmpelse af støj langs vejene.  Det er endvidere besluttet at igangsætte VVM-analyse af en udbygning af Køge Bugt Motorvejen på strækningen Greve S – Køge og af en ny forbindelse ved Roskilde Fjord.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler i den anledning:

  -Vi har fået en vigtig og omfattende trafikaftale i hus i år. Aftalen sikrer for det første en landsdækkende genopretning af jernbanen, og der lægges op til en udskiftning af Banedanmarks signaler.

  -Med aftalen får vi i løbet af 2-4 år en velfungerende og effektiv jernbane med flere rettidige tog til glæde for passagererne. For det andet har vi sikret os en udbygning af kapaciteten på det statslige vejnet ved at igangsætte en række vejprojekter på vigtige strækninger i landet, herunder ikke mindst på de veje, som staten overtager fra amterne.

  Læs trafikaftalen.