Gå til hovedindhold

Transport- og energiministeren sætter samlet godsstrategi på dagsordenen med nyt udspil

Indhold

  Godstransporterhvervet oplever i disse år en betydelig vækst i transporterne til og fra Danmark.  En vækst, der bidrager til at sikre velfærden i det danske samfund, og samtidig er en forudsætning for erhvervslivets internationalisering og innovation.

  Med den voldsomme vækst er der brug for alle transportformer, og de forskellige transportformer skal blive bedre til at samarbejde. Transport- og Energiministeriet udgiver derfor som led i arbejdet med den samlede godsstrategi et oplæg, der med en række konkrete initiativer skal gøre det mere attraktivt at benytte en kombination af transportformer i de situationer, hvor det er effektivt.

  Regeringen har meldt ud, at der arbejdes med en dynamisk godsstrategi. I den forbindelse har regeringen igangsat en vifte af initiativer med henblik på at understøtte godstransporterhvervets fortsatte effektivisering. Godsstrategien består af følgende tre elementer:

  • En effektiv infrastruktur med gode hovedforbindelser mellem Danmarks regioner og mellem Danmark og udlandet.
  • Gode rammevilkår for en fortsat effektivisering af de enkelte transportformer - vej, bane, fly og sø.
  • Udvikling af effektive transportcentre og et godt samspil mellem transportformerne

  Der er allerede udgivet en luftfartspolitik. Transport- og Energiministeriet har udarbejdet analyser, der viser, at det går rigtig godt for de danske havne. Det følges op af en havnepolitik i det nye år. Et lovforslag, der baner vejen for øget brug af modulvogntog, er fremsat på Folketingets åbningsdag.

  Forventningen til en betydelig vækst generelt i godstransporterne sætter samarbejdet mellem transportformerne i fokus i det aktuelle udspil. Den afledte vækst på vejene giver anledning til at se konkret på vejtransporten i en vejgodsstrategi, der forventes offentliggjort primo 2007. På baneområdet er der politiske drøftelser om en langsigtet aftale for årene 2007-2014, der kan danne baggrund for en løsning af de aktuelle spor- og signalproblemer. Hertil kommer, at der er igangsat et udvidet undersøgelsesarbejde om kapacitetsudvidelse af banestrækningen mellem København.  Endelig samles trådene med en beskrivelse af regeringens konkrete indsats i den samlede godsstrategi i første halvdel af 2007. Den nu offentliggjorte politik om et bedre samspil tager afsæt i de enkelte transportformers stærke sider og deres rolle i et sammenhængende transport­system. Det er ikke hård konkurrence, men effektivt samarbejde, der skal løfte transportopgaven i den kommende vækstsituation.

  I oplægget peges på en række konkrete initiativer, der kan hjælpe med at bryde de barrierer, der ofte begrænser samspillet mellem transportformerne.  Nogle af disse initiativer har et nationalt perspektiv, mens andre skal løses i samarbejde med vores europæiske partnere.  

  Transport- og Energiminister Flemming Hansen udtaler i denne sammenhæng:

  - Det er vigtigt, at regeringen aktivt og konkret arbejder med rammerne for godstransporten. Der skal hele vejen rundt være stor opmærksomhed omkring erhvervets forhold, og jeg mener klart, at et tæt samspil og en konstruktiv dialog med erhvervet er helt centralt.

  - Jeg inviterer i slutningen af november til en konference om fremtidens transportsystem som bidrag til den kommende Infrastrukturkommissions arbejde. Her vil blandt andet medlemmer af Infrastrukturkommissionen og medlemmer af Godstransportens Tænketank få lejlighed til at drøfte fremtidige udfordringer og medvirke til at få de rigtige temaer sat på dagsordenen. 
    
   Det handler i sidste ende om konkrete initiativer.

  - Det er mit håb, at det aktuelle oplæg ligeledes vil skabe grundlag for en god debat om mulighederne for at styrke samspillet mellem transportformerne. Jeg ser frem til at drøfte oplægget med transporterhvervets interessenter og har allerede i fredags begyndt dialogen med en drøftelse i Godstransportens Tænketank. Tænketanken er netop sammensat med repræsentanter fra de forskellige transportformer og transportkædens forskellige led.

  Læs rapporten ”Bedre samspil mellem transportformerne”.