Analyserapport om landtransporten offentliggjort

Der er i dag udgivet en analyse udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Transport- og Energiministeriet om udfordringer for landtransporterne.

16. april 2007

Analysen danner grundlag for udarbejdelsen af en egentlig vejgodsstrategi i Transport- og Energiministeriet. Vejgodsstrategien er et element i Transport- og Energiministeriets samledes godsstrategi.

Transport- og Energiminister Flemming Hansen udtaler:

- Analyserapporten om vejgodstransport udgør et vigtigt indspil i regeringens samlede godsstrategi.

- Regeringen arbejder målrettet på at sikre, at godstransporterhvervet udvikler sig. I en globaliseret økonomi er effektive transportløsninger en forudsætning for at klare sig godt.

- Heldigvis går det godt for det danske transporterhverv.  Det er vigtigt, at vi fastholder denne position. Derfor skal de rammer, vi er med til at sætte for transporterhvervet, være afbalancerede og være med til at understøtte, at de dygtige virksomheder, der er i branchen, kan fastholde og udvikle konkurrenceevnen.

Transport- og Energiministeriet vil nu med udgangspunkt i den offentliggjorte analyse arbejde videre med en egentlig vejgodsstrategi. Strategien har til formål at sikre, at vejgodstransporten også i de kommende år udvikler sig effektivt til gavn for borgere og erhvervsliv.

I ministeriets regi har der allerede nu været en række drøftelser med repræsentanter for erhvervet. Disse peger sammen med analysen af vejtransporten på en række centrale temaer.

Transport og Energiminister Flemming Hansen siger videre:

- Det er målet, at vejgodsstrategien - udover at tegne visionen for vejtransportsektoren - skal indeholde en række tiltag, der vil være med til at understøtte bedre rammevilkår.

- I vejgodsstrategien vil der blandt andet blive rettet et særligt fokus på erhvervets produktivitet og effektivitet, rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere i erhvervet samt de internationale udviklingstendenser.

- Samtidig ses der på, at udvikling af vejgodssektoren sker under hensyntagen til en fortsat positiv udvikling i transporternes miljøbelastning og trafiksikkerheden.


Analyserapporten kan læses her. (pdf-format)