EU Kommissionen igangsætter studie om modulvogntog

03. juli 2007

I forbindelse med Sveriges og Finlands optagelse i EU blev der i 1996 vedtaget et EU-direktiv om vægt og dimensioner, hvoraf fremgår, at man ved national kørsel må benytte vogntog, der er længere end 18,75 m. Direktivet lovliggjorde Sveriges og Finlands nationale bestemmelser på det pågældende tidspunkt. 

Det fremgår desuden af en tilhørende rådserklæring, at Rådet har anmodet Kommissionen om at udarbejde en rapport, der skal belyse, ”om det er berettiget, at modulvogntog anvendes af andre lande end Sverige og Finland, og om det vil kunne påvirke den internationale konkurrence mærkbart under hensyntagen til principperne om harmonisering og stabilisering af dimensioner for køretøjer til vejgodstransport.” 

Rapportens resultater skal bruges til en vurdering af, om der generelt vil være grundlag for at ændre direktivet, herunder især længdebegrænsningen for internationale transporter på 18,75 m.  

Alle EU-lande, bortset fra Sverige og Finland, har i den tilhørende rådserklæring lovet, at de ikke agter generelt at indføre modulvogntog, førend Kommissionen har udarbejdet den ovennævnte rapport om konsekvenserne ved indførelse af modulvogntog i hele EU set i lyset af principperne om harmonisering og stabilisering af dimensionerne for køretøjer til vejgodstransport. Dette politiske løfte er efterfølgende blevet kendt som den såkaldte ”musketer-ed”. 

Kommissionen har hidtil ikke skønnet, at der var tilstrækkelig bred fællesskabsinteresse med henblik på at indføre modulvogntog, hvorfor et sådant studie ikke har været prioriteret. EU Kommissionen har desuden afventet evalueringen af den forsøgsordning, der har været gennemført med modulvogntog i Holland siden 2000. 

Som følge af den voksende debat om modulvogntog har Kommissionen imidlertid den 20. juni 2007 udbudt et studie om konsekvenser af modulvogntog. 

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler: 

- Jeg er glad for det nu endelig har båret frugt, at vi bl.a. fra dansk side gentagne gange har rejst problemstillingen overfor kommissionen. Jeg forventer, vi herhjemme vil høste en række erfaringer med modulvogntog i løbet af de kommende år, men det er helt afgørende for dansk erhvervsliv, at det bliver muligt at køre med modulvogntog på alle de centrale dele af det europæiske vejnet.

Studiet skal fokusere på såvel positive og negative aspekter ved kørsel med forskellige typer af modulvogntog. Følgende aspekter skal bl.a. undersøges:  

  • Konsekvenser for trafiksikkerheden (på afgrænsede ruter – og ved kørsel på større dele af vejnettet)
  • Skøn over brændstofbesparelser, CO2 og NOx reduktioner for involverede medlemslande og for hele EU
  • Konsekvenser for vejinfrastruktur, broer, sving, ramper, rundkørsler mv.
  • Konsekvenser for kombinerede og intermodale transporter
  • Konsekvenser for den fremtidige transport, effektiviseringer etc. 

Transport- og energiministeren Flemming Hansen fortsætter:  

- De erfaringer, der allerede er indhøstet, og flere analyser peger på, at der er betydelige gevinster at hente ved indførelsen af modulvogntog. Det er derfor godt, at vi nu får en samlet europæisk redegørelse for, hvad perspektiverne er. Fra dansk side vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at bidrage positivt til processen.  

-Modulvogntog giver først for alvor rigtig mening, når de kan anvendes over hele Europa.