Gå til hovedindhold

Havmølleudvalg finder plads til 4600 MW ny vindkraft på havet

Indhold

  Energistyrelsen offentliggør i dag rapporten ”Fremtidens Havmølleplaceringer 2025”. Rapporten, der er udarbejdet af et bredt sammensat udvalg, følger op på regeringens beslutning om at finde egnede placeringer for fremtidens udbygning med havvindmølleparker. Dermed er rapporten det seneste led i en række vurderinger, der skal forbedre grundlaget for placering af vindmøller. Tidligere på året er der offentliggjort rapporter om placering af landvindmøller og forsøgsmøller. 

  Rapporten kortlægger en række mulige arealer på havet, der vil kunne rumme havvindmøller med en samlet kapacitet på omtrent 4600 MW. 4600 MW havvindmøller vil årligt kunne producere cirka 18 TWh (Terawatt-timer), eller godt 8 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Det svarer til cirka 50 procent af det danske elforbrug. 

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  - Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har fået et godt grundlag for at vurdere potentialet for havvindmøller, der viser, at vind må betragtes som en ressource for det danske samfund på linie med råstofindvinding og fiskeri.

  - De første havvindmøller i verden blev bygget ved Vindeby i 1991. Vi begyndte med 11 møller, som gav 5 Megawatt. Nu er det jo helt andre dimensioner. Men med bl.a. denne rapport er vi med til at sikre, at Danmark beholder den førerposition, vi har opbygget.

  - Havmølleudvalgets rapport fortæller, at det er realistisk at finde plads til store vindmølleparker på havet, der kan yde et væsentligt bidrag til at opfylde regeringens mål om at fordoble anvendelsen af vedvarende energi inden 2025. Det vil styrke vores forsyningssikkerhed og sikre en robust og miljørigtig energiforsyning. Det vil også være en interessant løsning i mange andre lande. Der er derfor udsigt til, at den danske eksport af energiteknologi på 46 mia. kr. vil vokse yderligere.

  Miljøminister Connie Hedegaard siger:

  - Det er godt for den danske energiforsyning, for miljøet og for Danmarks rolle som foregangsland at vi får udbygget den vedvarende energi i Danmark. Ikke mindst nu vi skal være vært for FN’s klimatopmøde i 2009. Derfor er jeg også glad for Havvindmølleudvalgets rapport, der siger, at der er muligheder for at placere store vindmøller med stor effekt på havet.

  - De udfordringer, vi møder i forhold til naboer og landskaber, når vi skal placere vindmøller på land, viser også vigtigheden af at få meget vindkraft flyttet ud på havet. Rapporten bliver et meget vigtigt bidrag til energipolitikken og de kommende års satsning på vindmøller.

  Udvalget anbefaler, at en udbygning af store havvindmølleparker sker i en prioriteret rækkefølge, hvor de mest omkostnings­effektive parker etableres først. Det vil være parker, der er placeret på relativt lave havdybder og med fordelagtige netløsninger i forhold til ilandføring og tilslutningsmuligheder til elnettet.

  Udvalget har ud fra natur- og landskabelige hensyn set bort fra en række havområder der tidligere har været udpeget til placering af vindmøller. Disse er behandlet i rapporten, men indgår ikke i de prioriterede områder.

  Kortlægningen er blevet strategisk miljøvurderet efter reglerne i lov om Miljøvurdering af planer og programmer, i forhold til de overordnede danske målsætninger på miljøområdet. Dette drejer sig bl.a. om begrænsning af udledningen af drivhusgasser, nedbringelse af forureningen fra landbruget, reduktion af transportsektorens bidrag til drivhuseffekten og reduktion af tabet af biodiversitet.

  Rapporten, som kan findes på www.ens.dk , er sendt i offentlig høring med svarfrist den 19. juni 2007. Indkomne høringssvar vil indgå i det videre arbejde med arealerne.

  Energistyrelsen har haft formandskabet for udvalget. De øvrige deltagere har været Skov- og Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Energinet.dk, Forskningscenter Risø. Der har endvidere været afholdt dialogmøder med vindmøllebranchen og øvrige interessenter.

  Kontakt: Kontorchef Michel Schilling, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 67 46 eller fuldmægtig Steffen R. Nielsen, tlf: 33 92 67 52.