Loft over takststigninger i den kollektive trafik

11. september 2007

Regeringen har tidligere på året indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik. Som en væsentlig del i aftalen indgår indførelsen af et takststigningsloft. Bekendtgørelsen herom træder i kraft snarest og får virkning for taksterne fra 2008.

Takstloftet betyder, at indenfor et trafikselskab skal prisstigningerne som gennemsnit ligge under det udmeldte ”loft”. Takststigningsloftet for 2008 er 3,0 pct., der beregnes i forhold til taksterne pr. 21. januar 2007. Loftet defineres som pris- og lønudviklingen med hensyntagen til trafikselskabernes omkostningsstruktur. Det betyder, at bl.a. udviklingen i olieprisen indgår i beregningen af loftet.

Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler:

- Med indførelsen af takststigningsloftet har vi balanceret to hensyn: Dels skal brugerne af den kollektive trafik sikres mod store takststigninger, dels skal vi respektere de regionale trafikselskabers selvbestemmelse og undgå, at deres økonomi udhules.

- Med det takstloft, der er udformet i enighed med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, er jeg sikker på, vi giver gode og stabile rammer for den kollektive trafik, som kan medvirke til at styrke denne.

- Den detaljerede udformning af takstloftet har været drøftet med sektoren i det takstudvalg, Regeringen nedsatte i forbindelse med Kommunalreformen. Jeg er glad for, at sektoren har bakket op om dette arbejde og medvirket yderst konstruktivt. Det peger efter min vurdering også på, at vi har fundet en god model for takststigningsloftet.