Gå til hovedindhold

Ny interview-analyse om blinde og svagtseendes transportmuligheder

Indhold

  Transport- og Energiministeriet ønsker at rette fokus mod de transportproblemer blinde og svagtseende oplever. Det handler bl.a. om de barrierer, blinde og svagtseende oplever, når de skal bevæge sig mellem de daglige gøremål, og det handler om de udfordringer blinde og svagtseende møder, når de bevæger sig ud i trafikken. Rapporten er baseret på en række kvalitative fokusgruppeinterview med blinde og svagtseende. Dansk Blindesamfunds har bistået med organisering af de gennemførte interview.

  Gennemgangen peger blandt andet på, at de nuværende støttemuligheder til individuel transport af blinde og svagtseende er begrænsede. Sammen med handicaporganisationerne drøftes forskellige modeller til forbedring af blinde og svagtseendes transport, som herefter skal testes gennem et pilotprojekt. Resultaterne heraf vil indgå i de videre politiske drøftelser.

  Interviewundersøgelsen er gennemført som et projekt under initiativet ”Nye og nemmere veje”, der er igangsat af Socialministeren og finansieret af midler fra Satspuljen 2006. Som led i dette projekt har Transport- og Energiministeriet i april 2007 offentliggjort rapporten: Kortlægning af kørselsordninger for mennesker med handicap. Rapporten: Blinde og svagtseendes transport – En kvalitativ interviewundersøgelse, maj 2007 er tilgængelig på Transport- og Energiministeriets hjemmeside: www.trm.dk under publikationer.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen udtaler ved offentliggørelsen af rapporten om blinde og svagtseendes transport:

  - Med denne rapport har vi fået et nyttigt bidrag til den løbende diskussion af, hvordan tilgængelighed kan forbedres for blinde og svagtseende.

  - Mine embedsmænd drøfter i øjeblikket mulige pilotprojekter, der kan belyse hvordan blinde og svagtseendes transportmuligheder kan forbedres – eventuelt i form af en ordning i tilknytning til de individuelle kørselsordninger, der eksisterer i dag.

  - Et pilotprojekt vil bidrage til at afklare blinde og svagtseendes efterspørgsel efter individuel transport, og resultaterne vil kunne indgå som grundlag for fremtidige politiske beslutninger.