Gå til hovedindhold

Regeringens nye energioplæg: Fordobling af vedvarende energi

Indhold

  Regeringen har i dag præsenteret energiplanen ”En visionær dansk energipolitik”, der beskriver målene for den danske energipolitik frem mod år 2025. Planen er et vigtigt skridt hen imod det langsigtede mål om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas og indeholder følgende mål og initiativer:

  • Andelen af vedvarende energi skal fordobles til 30 pct.
  • Energispareindsatsen skærpes yderligere til 1,25 pct. om året
  • 10 pct. at transportsektorens brændstofforbrug skal i 2020 dækkes af vedvarende energi i form af biobrændstoffer
  • Investeringerne i energiforskning fordobles til 1 mia. kr. årligt

  Med regeringens initiativer vil Danmarks forbrug af fossile brændstoffer i 2025 være reduceret med 15 pct. Derudover vil energispareindsatsen sikre, at Danmarks samlede energiforbrug i 2025 trods økonomisk vækst og fremgang ikke vil være steget siden midten af 1970’erne.

  Transport- og energiminister Flemming Hansen siger:

  - Det er en meget vigtig dag for dansk energipolitik. Med en fordobling af ved-varende energi og et meget ambitiøst energisparemål vil regeringen sikre en robust og miljørigtig energiforsyning. Samtidig sender vi et klart signal i EU om, at Danmark er parat til at gå foran i de kommende drøftelser af Europa-Kommissionens forslag til EU’s fremtidige energipolitik.

  - Flere politiske partier har overbudt hinanden med stadigt højere mål for vedvarende energi og energibesparelser. Det har været helt afgørende for re-geringen, at nye ambitiøse mål forenes med en omkostningseffektiv energipolitik, som understøtter fortsat velfærd, økonomisk vækst og danske virksom-heders konkurrenceevne. Den balance er opnået i regeringens udspil.

  - Jeg ser nu frem til at drøfte oplægget med de politiske partier. Det er min ambition, at vi opnår et bredt forlig om energiudspillet, som kan skabe ro om den fremtidige energipolitik.

  Initiativer i energiplanen:

  Regeringen lægger op til en reform og effektivisering af det eksisterende støttesystem, som kan sikre mest mulig vedvarende energi for pengene, bl.a. ved i højere grad at anvende udbudsinstrumentet.

  Som led i en styrket energispareindsats ønsker regeringen at etablere et mar-ked for omsættelige energisparebeviser fra 2010. Husholdninger og virksom-heder, der gennemfører energibesparelser, skal kunne få et energisparebevis. Beviset kan sælges til energiselskaberne til indfrielse af selskabernes energispareforpligtelser. Hermed sikres, at husholdninger og virksomheder tjener på energibesparelserne og samtidig gennemføres energibesparelserne der, hvor det er mest omkostningseffektivt.

  Et helt centralt middel til at nå de ambitiøse mål er styrkelsen af den forsk-ningsindsats, som kan understøtte en fortsat billiggørelse af vedvarende energi og en mere effektiv udnyttelse af energien. Regeringen vil oprette et nyt stats-ligt finansieret program for udvikling og demonstration af energiteknologi.

  Der er allerede fra 2007 afsat markant flere midler fra udmøntningen af Globaliseringspuljen til det nye EUD program (Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Programmet råder over 712 mio. kr. i 2007-10, hvoraf de 200 mio. kr. er øremærket til udvikling af 2. generations-biobrændstoffer til transportsektoren.

  I de kommende år skal der satses markant på videreudvikling og kommercialisering af de danske styrkepositioner indenfor:

  • 2. generations-biobrændstoffer til transport.
  • fremtidens store og højeffektive vindmøller.
  • effektive lavenergibygninger.
  • brint og brændselsceller.

  Udviklingsindsatsen skal ske i et tæt offentligt-privat samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder, som vil involvere private investeringer i betydeligt omfang.

  Yderligere informationer kan findes på Transport- og Energiministeriets hjemmeside www.trm.dk samt på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk