Gå til hovedindhold

En samlet transportplan for Danmark

Regeringen fremlægger i dag sit bud på en samlet plan for dansk transportpolitik frem til 2020. Der er tale om en omfattende reform, der sikrer massive investeringer i infrastrukturen og sætter markant ind overfor transportens miljøudfordringer.

Indhold

  Regeringen vil arbejde for et samfund, der hænger sammen miljømæssigt og trafikalt. Trængslen skal ned, mobiliteten skal op, og transportsektoren skal i langt højere grad bidrage til et bedre miljø og mindre CO2.

  Transportminister Lars Barfoed udtaler:

  - Regeringens trafikudspil er ikke alene en investeringsplan. Det er i realiteten en historisk plan for en ny transportpolitik - et grundlag for hele den fremtidige indretning af vores transportsystem. Dermed tager vi også effektivt fat om de udfordringer, som Infrastrukturkommissionen har peget på.

  - Vi giver den kollektive trafik et historisk løft med en modernisering af jernbanenettet, et helt nyt signalsystem og en dansk højhastighedsstrategi, der skal nedsætte rejsetiden fra København til Ålborg fra 4½ til 3 timer. Vi vil investere massivt i genopretning og udbygning af jernbanen de næste 15 år. Vi skal have flere tog og langt færre forsinkelser. Det er simpelthen en forudsætning for at kunne opfylde de stigende krav om bedre mobilitet og en grønnere transportsektor.

  - Vi styrker den kollektive trafik og samspillet med bilismen ved at investere i flere og bedre Parkér og Rejs-anlæg, der vil gøre det mere attraktivt og nemt for bilisterne at stille bilen på stationen og tage toget i stedet for bilen.

  - For vejenes vedkommende vil vi investere dér, hvor vi har de største trængselsproblemer, og hvor vi kan se, at den fremtidige trafikvækst som følge af erhvervs- og samfundsudviklingen vil kræve en udbygning af infrastrukturen. Hovedindsatsområderne er de store landsdelsforbindelser samt trafikken i hovedstadsområdet og Østjylland.

  - Den grønne transportvision indeholder også en række puljer, der hver især styrker samspillet mellem trafikformerne og understøtter indsatsen i forhold til bedre miljø, mindre trængsel og mindre CO2. Det gælder blandt andet en halv milliard kroner til at fremme cyklismen og forberede forhold for cyklisterne.

  Regeringens plan har tre hoveddele, der tilsammen udgør det grønne trafikudspil:

  Grøn transportvision DK

  • Grøn omlægning af bilbeskatningen: Billigere at købe bil - dyrere at køre i den
  • Større udbredelse af bæredygtige transportteknologier
  • En række konkrete CO2-tiltag, her og nu
  • Bedre vilkår for cykler, mindre støj og bedre trafiksikkerhed

  Mindre trængsel - bedre mobilitet

  • Et topmoderne jernbanenet – den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken ved genopretning af jernbanenettet, modernisering af signalsystemerne og etablering af Timemodellen
  • Mindre trængsel på vejene – udbygning af vejkapaciteten, hvor behovet er størst, og mere intelligente veje (ITS)
  • Særlige strategiske indsatser i hovedstadsområdet og Østjylland
  • Puljer til bedre kapacitet og afhjælpning af flaskehalse

  En grøn investeringsplan

  • Oprettelse af en dynamisk infrastrukturfond på 90 mia. kr.
  • Rullende planlægning og løbende stillingtagen til projekter og investeringsbehov
  • Etablering af nye puljer til særlige fokusområder som f.eks. intelligente transportsystemer, støj, cyklisme og bedre adgang til kollektiv transport
  • Øget forskning, herunder etablering af en landstrafikmodel

  Se hele regeringens plan "Bæredygtig transport – bedre infrastruktur".