Gå til hovedindhold

Barfoed vil øge trygheden på S-togs stationer

Transportminister Lars Barfoed har taget initiativ til en tryghedspakke, der skal øge trygheden på udvalgte danske S-togs stationer.

Indhold

  Gennem en årrække har der været en faldende tendens i oplevelsen af trygheden på S-togs stationerne, og på det seneste er problemet kulmineret efter grupper af unge har skabt utryghed på Hundige Station og en række af de øvrige stationer på Køge Bugt strækningen.

  Helt konkret har det udartet sig helt uacceptabelt med ildspåsættelser og hærværk. Herudover har personalet i DSB's butikker været udsat for røverier, tyverier og chikane. 

  Med henblik på at forbedre trygheden på stationerne på Køge Bugt strækningen har DSB allerede iværksat flere tiltag:

  • Der holdes dialogmøde mellem butikspersonale, politi og gademedarbejdere.
  • Personalet er instrueret i at anmelde enhver form for kriminel handling til politiet.
  • Gademedarbejdere runderer på Hundige station.
  • Politiet øger runderingen på flere stationer.

  Herudover har DSB i længere tid haft en kontrakt med vagtselskabet EuroCode om at rundere på stationer samt køre med i togene på Køge Bugt strækningen om aftenen. Men på trods af ovennævnte tiltag opleves fortsat utryghed og ubehagelige optrin på stationerne.

  Udgangspunktet er naturligvis, at politiet sikrer indsatsen mod kriminalitet, men situationen på visse stationer på Køge Bugt strækningen har udviklet sig i en retning, hvor der er brug for at sætte ind med yderligere initiativer for at fremme passagerernes og de ansattes tryghed.

  Derfor sætter transportminister Lars Barfoed nu ind med tryghedsskabende initiativer for at sikre tilfredsstillende forhold for passagerer og personale på stationerne.

  Transportminister Lars Barfoed siger:

  - Det skal være trygt for alle at færdes med den kollektive trafik. Jeg har derfor taget initiativ til en tryghedspakke, som skal sikre en tryg hverdag for passagerer og ansatte på de berørte stationer og den hertil knyttede kollektive trafik uden frygt for at blive udsat for chikane eller lignende.

  Tryghedspakken indeholder tre hovedelementer:

  • Fast bemanding med uddannede vagter på de mest belastede stationer fra kl. 15.00 til sidste tog er kørt (omkring kl. 01.00) 
  • Forbedret mulighed for dokumentation af hændelser ved forbedring af videoudstyr. 
  • Tættere samarbejde med politi, kommuner, SSP og andre lokale interesser blandt andet med henblik på at skabe liv på stationerne og øget tilstedeværelse med politi. 

  Pakken er sammensat, så de enkelte delelementer supplerer hinanden. Nogle elementer er forebyggende (liv på stationer), andre er indgribende (vagter) og endelig er der opfølgende elementer (dokumentation for hændelser). 

  Det er ministerens og DSB's opfattelse, at en samlet tryghedspakke baseret på alle de ovennævnte hovedindsatsområder vil kunne øge trygheden for kunderne og sikre betjening på stationerne.

  Pakkens enkelte elementer er uddybet nedenfor: 

  Fast vagtpersonale
  Der ansættes fast vagtpersonale på de fem mest belastede stationer, og det vurderes løbende, hvilke fem stationer der skal udstyres med fast vagt. Foreløbig er Hundige, Avedøre, Brøndby Strand og Ishøj Station udpeget. Vagtpersonalet færdes på stationerne fra kl. 15 til kl. 01. Personalet holder opsyn og tilkalder forstærkning, hvis der er behov. 

  Personalet i Kort&Godt butikkerne på strækningen får en direkte forbindelse til vagtpersonalet på stationerne, som kan sikre hurtig forstærkning, hvis der er optræk til uro. 

  Det sikres, at alle ulovlige hændelser anmeldes til politi eller indmeldes til SSP.

  Forbedret videoovervågning
  Videoudstyret i butikkerne på Hundige og Avedøre stationer udbygges med mikrofoner til lydoptagelser. Endvidere kan man på de mest belastede stationer udskifte videoudstyret til højopløselig kvalitet med henblik på at øge politiets mulighed for efterforskning. 

  Videoudstyret på de fem mest belastede stationer tilkobles en central med fast overvågning. Det betyder konkret, at optagelserne ikke alene båndes, men at de tillige sendes til en central, hvor medarbejdere løbende har mulighed for at observere hændelser, mens de sker og tilkalde vagt/politi. 

  Forstærket samarbejde med Politi, SSP m.v.
  Der sker en forstærket indsats for at få skabt yderligere aktiviteter i ledige lokaler på stationerne med henblik på at skabe liv på stationerne og dermed øge oplevelsen af tryghed. Endvidere forstærkes samarbejdet med kommuner, Politi, SSP og andre interessenter på strækningen.

  Initiativerne vil blive igangsat hurtigst muligt, og det vil blive vurderet løbende, om der på tilsvarende vis er behov for at sætte ind andre steder.