Europæisk godstransport på skinner

11. juni 2009

Transportminister Lars Barfoed har i dag deltaget i rådsmødet for EU’s transportministre i Luxembourg, hvor ministrene kom til enighed om et forslag, der skal gøre det nemmere at transportere gods på bane på tværs af grænserne i EU. Det sikres ved at lave såkaldte ’jernbanegodskorridorer’ udvalgte steder i Europa, ved forenkle de administrative procedurer og i det hele taget forbedre kvaliteten i transportkæderne.

Lars Barfoed underskrev desuden en stor politisk aftale med fire europæiske kollegaer om en godskorridor fra Stockholm via Danmark til Napoli.

Korridoren udgør en vital del af jernbanegodstransporten fra Nordeuropa til Sydeuropa. Aftalen underskrives foruden Danmark af Sverige, Tyskland, Østrig og Italien, og indeholder hensigtserklæringer i forhold til, hvornår hele strækningen skal være udstyret med den fælleseuropæiske signalteknologi ERTMS.

Med disse initiativer tager EU landene et skridt i retning af mindre CO2-udledning til fordel for klimaet, ligesom trængslen på vejene kan reduceres.

Transportminister Lars Barfoed udtaler:

- Danmark er et foregangsland, når det handler om at skabe bedre vilkår for jernbanetransport. Med de godt 24 mia. kr., der er afsat til udrulningen af Signalprogrammet, placerer vi os helt fremme i europæisk sammenhæng, da vi er det første europæiske land, der har besluttet sig for en fuldstændig opgradering til ERTMS på det nationale jernbanenet. Samtidig vil broen over Femern Bælt styrke den miljøvenlige transport af gods på jernbanen samt gøre forholdene for godstransporten mellem Skandinavien og resten af Europa markant bedre.

- Forslaget om jernbanegods, som blev vedtaget i dag af EU´s transportministre, ligger fint i forlængelse af disse initiativer. Samtidig sikrer vi, at den danske offentlige service-trafik kan afvikles hensigtsmæssigt og at vi på optimal vis kan udnytte den eksisterende jernbaneinfrastruktur i Danmark. Derudover skaber vi forudsætningerne for en mere bæredygtig godstransport i Europa og enklere regler for erhvervet.

- Det er også meget positivt at vi i dag kunne blive enige om godskorridoren Stockholm – Napoli, som er med til at bane vejen for et fælleseuropæisk net af godstransportkorridorer, som vil udgøre en central ramme for den fremtidige transport af gods på bane i hele Europa.