Mere gods på banen

05. oktober 2009

Transportministeren offentliggør i dag udspillet ”Mere gods på banen”, som sætter fokus på perspektiverne for udvikling af banegodstrafikken i Danmark.

Omdrejningspunktet for strategien er behovet for at skabe mere kapacitet til godstog på det danske banenet. Mere kapacitet er en afgørende forudsætning for at få vækst i godstrafikken på jernbanen. Samtidig skal den eksisterende kapacitet udnyttes bedre, og det skal være nemmere at køre godstog på tværs af landegrænserne uden tidskrævende og fordyrende stop.

I udspillet præsenteres de positive effekter af de kommende nye, store investeringer i form af kapacitetsudvidelsen mellem København og Ringsted, den faste forbindelse over Femern Bælt og en række andre investeringer i udbygning af det danske jernbanenet.

- Med de initiativer der beskrives i godsstrategien, er det min forventning, at der frem mod 2030 kan ske en tredobling af godstransporten på banen, siger transportminister Lars Barfoed.

Der fokuseres i strategien på, hvordan vilkårene for banegodstransporter i transit gennem Danmark samt den internationale godstrafik til og fra danske virksomheder kan forbedres gennem regelharmonisering, udbygning af internationale jernbanegodskorridorer og lettere passage af landegrænserne.

- Det er vigtigt at forbedre forholdene for transittrafikken og den internationale godstrafik på jernbanen. Vi kommer ikke uden om, at Danmark i stigende grad er ved at blive et transitland for transport mellem kontinentet og Skandinavien. Der er brug for alle transportformer i fremtidens transportsystem. Men togene skal løfte en større del, hvis vi skal forhindre at Køge Bugt-motorvejen, Helsingør-motorvejen og andre af vores store hovedfærdselsårer sander til med udenlandske transitlastbiler.

- Det er samtidig vigtigt at gøre hele vores transportsystem grønnere og mere miljøvenligt. Transport af gods på bane er et vigtigt indsatsområde i den samlede plan for at udvikle vores transportsystem med fokus på både mobilitet og miljø, siger transportminister Lars Barfoed.

Effektive havne og kombiterminaler er en central forudsætning for en velfungerende jernbanegodstrafik i et sammenhængende transportsystem.

På kombiterminalerne mødes jernbanen og lastbilerne, og der er mulighed for at omlade godset mellem de to transportformer. Derfor lægges der i godsstrategien op til, at det skal overvejes, at investere i en udbygning af de to største danske kombiterminaler ved Høje Taastrup og Taulov. Samtidig skal mulighederne for bedre konkurrence i forhold til kombiterminalerne styrkes på længere sigt.

I aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev parterne enige om at foretage en screeningsanalyse af omkostninger og det forventede potentiale af en række jernbaneprojekter.  Trafikstyrelsens screening af havneforbindelser og restbaner kan læses på Trafikstyrelsens hjemmeside http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Baneprojekter/Godsscreening/Rapport.aspx

I efterårets transportpolitiske forhandlinger skal partierne bl.a. tage stilling til udmøntningen af en pulje på 200 mio. kr. til fremme af gods på banen.

Læs Mere gods på banen