Ny analyse af mulige linjeføringer for en midtjysk motorvej

Partierne bag aftalen om ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 har igangsat en strategisk analyse af de langsigtede udbygningsmuligheder for infrastrukturen. I det kommissorium for analysen, som blev fastlagt i forligskredsen bag transportaftalen i 2009, er der peget på en række bane- og vejprojekter, som skal indgå i analysen. Et af disse er spørgsmålet om etablering af en ny midtjysk motorvejskorridor.

15. marts 2010

Med udgangspunkt i kommissoriet har Transportministeriet igangsat en række analyser, og det første delresultat ligger nu klar. Det drejer sig om en screening af mulighederne for at anlægge en ny nordsydgående midtjysk motorvej. Analysen kortlægger og beskriver ni forskellige linjeføringer.

Der tages med screeningen ikke stilling til, hvorvidt der skal etableres en midtjysk motorvej. Screeningen skal være et afsæt for det videre analysearbejde, herunder nærmere vurderinger og samfundsøkonomiske analyser af de mest relevante linjeføringer.

Analysen af en midtjysk motorvej skal ses i sammenhæng med de andre analyser af den kollektive trafik og vejtransporten, der er sat i gang som led i opfølgningen på transportaftalen fra januar 2009, herunder eksempelvis løsningsmuligheder for Timemodellen for banetrafikken og de overordnede øst-vest forbindelser for vej- og banetrafikken.

Screeningen vil indgå som en del af grundlaget for en statuskonference for arbejdet med de strategiske analyser af udbygningsmulighederne i Østjylland og hovedstadsområdet den 12. april 2010. Her vil forligspartierne, lokale politikere, interessenter og eksperter drøfte de foreløbige resultater af arbejdet.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

- Jeg synes, det er interessant, at vi nu har modtaget denne konsulentanalyse af en midtjysk motorvej. Analysen viser først og fremmest, at en midtjysk motorvej vil kunne anlægges på mange forskellige måder med hver deres fordele og ulemper.

- Jeg ser frem til at drøfte problemstillingerne og de næste skridt med partierne bag transportaftalen.

- Jeg ser samtidig frem en god debat om de langsigtede muligheder for at udvikle Danmarks infrastruktur i forbindelse med den kommende statuskonference om de strategiske analyser den 12. april.

Læs rapporten ”Midtjysk Motorvejskorridor. Screening af mulige linjeføringer”

Yderligere information om de strategiske analyser, herunder kommissorier for analyserne findes her 

Yderligere oplysninger fås hos pressechef Jesper Damm Olsen på tlf. 33 92 43 02