Gå til hovedindhold

Nye eurorvignet-regler

Indhold

  Transportminister Hans Christian Schmidt deltog fredag den 15. oktober i rådsmødet for EU’s transportministre i Luxembourg, hvor man opnåede enighed om et forslag til ændringer i de eksisterende regler om vejafgifter for tunge køretøjer.

  Ministrene nåede til enighed om nye regler der sikrer, at medlemsstaterne i fremtiden vil kunne beregne og differentiere vejafgifterne efter de eksterne omkostninger der opstår i kraft af lastbilernes medvirken til luftforurening, støj og trængsel.

  Hidtil har der kun eksisteret regler for opkrævningen af vejafgifter for lastbiler i forhold til de omkostninger, som lastbilerne påfører vejene i form af vedligehold og drift. Med forslaget forstærker man princippet om, at forureneren betaler.

  Samtidigt sikrer de nye regler, at vejafgiften gøres gældende for hele det europæiske vejnet i modsætning til tidligere, hvor afgiftens anvendelsesområde var begrænset til det såkaldte TEN-netværk af hovedtrafikårer.

  Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i den forbindelse:

  ”Jeg synes det er positivt, at vi i dag har opnået enighed om, at etablere fælles EU-regler for opkrævning af vejafgifter i forhold til luftforurening og støj.

  Det er glædeligt at der nu er enighed om at de nye regler skal gælde for [hele vejnettet], således at danske vognmænd har sikkerhed for, hvilke afgifter der kan opkræves under godstransport i EU-landene.

  [”Samtidigt synes jeg, at det er en fin måde vi med forslaget håndterer problemet med trængsel. På den ene side sikrer vi at vognmændene har et økonomisk incitament til at transportere gods udenfor trængselsperioderne, mens vi, på den anden side, fastholder, at stigninger i afgiften i myldretiden skal modsvares af tilsvarende lavere afgifter udenfor myldretiden.]

  [”Samtidigt glæder jeg mig over, at de nye regler giver mulighed for, at de lastbiltyper der overholder de seneste normer for luftforurening fritages for den særlige luftforureningsafgift. Den enkelte vognmand får derved en økonomisk fordel ved at anskaffe sig de mest miljøvenlige lastbiler.”]

  Fact sheet - Eurovignetten

   Den danske regering mener:

  • At der overordnet skal være en passende balance mellem hensynet til mobilitet i samfundet og hensynet til transportens påvirkning af miljøet.
  • At der skal være en sammenhæng mellem de eventuelle prisstigninger, forbrugerne kommer til at opleve, og de forbedringer af miljøet, som bliver resultatet af at pålægge afgiften.
  • [At det er fornuftigt, at direktivets område udvides til at omfatte hele vejnettet ud fra et hensyn til danske lastbilers anvendelse af vejnettet i andre medlemslande.]
  • [At det skal være muligt, at fritage lastbiler, der mindst opfylder Euro V-normen, for afgifter der afspejler eksterne omkostninger i form af luftforurening.]

   

  Hvorledes ændres reglerne med det forslag som rådet er blevet enige om?

  Den eksisterende Eurovignet  De nye Eurovignet-regler
  Anvendelsesområde
  Gælder alene for TEN-T-vejnettet.
  Anvendelsesområde
  De nye regler medfører, at afgifterne vil gælde for hele det europæiske vejnet [alternativ: motorvejsnettet]
  Indhold af afgiften
  Vejafgiften må alene beregnes på baggrund af lastbilers negative konsekvenser for infrastrukturen i form af vedligehold, drift og anlæg af vejnettet.
  Indhold af afgiften
  Samme muligheder som i det oprindelige direktiv. Derudover skabes der fælles regler for opkrævning af vejafgifter i forhold til lastbilers negative konsekvenser ift. støj og luftforurening.
  [Det tillades også, at lade afgiften stige i myldretiden, af hensyn til trængsel, mod at man nedsætter afgiften tilsvarende udenfor myldretiden.]
  Hvem skal betale afgiften?
  Det er i det eksisterende direktiv frivilligt om medlemslandene ønsker at benytte muligheden for at indføre vejafgiften.
  Afgiften gælder for køretøjer over 12 tons. Fra 2012 vil reglerne også gælde for køretøjer mellem 3,5 og 12 ton.
  Hvem skal betale afgiften?
  Fortsat frivilligt om landene indfører vejafgiften.
  Afgiften vil gælde for køretøjer over 12 tons.
  [Medlemslandene får mulighed for, efter eget skøn, at lade køretøjer ned til 3,5 tons omfatte af reglerne.]
  Øremærkning til transport/miljøformål
  Der er i de gældende regler ingen krav om øremærkning
  Skal midler øremærkes til transport/miljøformål?
  [I de nye regler forbliver det op til landene selv, at vurdere hvordan provenuet fra afgiften anvendes.]
  Fastsættelse af afgiftens størrelse
  Fastsættelse af afgiftssatser foregår i Rådet efter den fælles beslutningsprocedure.
  Fastsættelsen af afgiftens størrelse
  Fastsættelse af afgiftssatser foregår i Rådet efter den almindelige beslutningsprocedure – ikke som foreslået i en komité.
  Fritagelser af miljøvenlige lastbiler
  Mulighed for at differentiere afgiften på baggrund af bl.a. emissionsklasse – men ingen fritagelse af miljøvenlige lastbiler.
  Fritagelse af miljøvenlige lastbiler
  Samme muligheder som i det oprindelige direktiv. Derudover fritages [Lastbiler der mindst opfylder Euro V-normerne luftforureningsafgiften.]
    Hvornår træder reglerne i kraft?
  Reglerne skal senest være gennemført [3 år] efter de er endeligt vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet.