"Plan B"

Aftale vedr. rammerne for anvendelse af DSB’s assistanceforpligtelse på Kystbanen og i Øresundstrafikken mellem regeringen, DF, RV og KD.

11. april 2011

Parterne har i dag af hensyn til passagerne på Kystbanen og i Øresundstrafikken aftalt følgende:

DSBFirst befinder sig i en presset økonomisk situation, hvor det er usikkert, om DSBFirst fortsat vil kunne opfylde sine kontraktlige forpligtelser i forhold til at drive Kystbanen og Øresundstrafikken. Det er derfor nødvendigt at overveje de trafikale handlemuligheder, hvis DSBFirst meddeler, at de ikke forsat selv, eller gennem overdragelse til en anden operatør, vil kunne opfylde de kontraktlige forpligtelser.

Parterne er enige om i så fald at aktivere DSB’s assistanceforpligtigelse. Hvis denne assistanceforpligtigelse skal anvendes, er vurderingen, at den kun kan anvendes på den danske del af togtrafikken.

Forligskredsen har på den baggrund aftalt rammerne for en forberedelse af en aktivering af DSB’s assistanceforpligtelse. Rammen indeholder følgende hovedpunkter:

  • Kystbanen isoleres fra Sverige ved at der indføres to togsystemer på Kystbanen, dels 20-minuttersdrift til Kastrup og dels 20-minuttersdrift til København H med fortsættelse mod vest i den sjællandske regionaltrafik.
  • Det skal undersøges, om enkelte tog i myldretiden kan videreføres fra Kastrup til Sverige, såfremt dette giver mening regularitets- og kapacitetsmæssigt.


Derved sikres det, at trafikken på Kystbanen kan videreføres med samme trafikomfang som i dag. Ved at isolere trafikken på Kystbanen sikres det endvidere, at forsinkelser fra Sverige ikke længere vil kunne forplante sig videre op af Kystbanen. Parterne forventer derfor, at regulariteten på Kystbanen i så fald vil kunne forbedres.

Parterne har endvidere aftalt, at der ud fra ovenstående rammer arbejdes videre med at udarbejde en konkret operationel plan, som indbefatter:

  • Udarbejdelse af en konkret køreplan.
  • En aftale med de svenske myndigheder om samarbejde om trafikken over Øresund.
  • En omløbsplan for anvendelse af materiel.
  • Afklaring af de økonomiske forhold, bl.a. vedr. indtægtsdeling.