Gå til hovedindhold

Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet

EU udbyder under TEN-T-programmet (Trans-European Transport Network) støtte til ’sømotorvejsprojekter’.

Indhold

  Sømotorvejsprojekterne (Motorways of the Sea) har til formål at samle godstransporten på transportruter mellem havne med henblik på enten at forbedre eksisterende søtransportforbindelser eller etablere nye rentable, regelmæssige og hyppige søtransportforbindelser til godstransport mellem EU’s medlemslande.

  Nordsølandene samarbejder om udviklingen af konceptet sømotorveje i regionen og opfordrer hermed konsortier, der som minimum består af havne og transportudbydere, til at foreslå projekter vedrørende sømotorveje i Nordsøområdet.

  Sømotorveje skal ses som led i udviklingen af samlede logistiske systemer med søtransport, havne og baglandsforbindelser. Sømotorvejsprojekterne skal som minimum godkendes af to EU-lande og omfatte etablering eller udvikling af udstyr eller infrastruktur (f.eks. i form af adgangsveje til og fra havne) i mindst to havne beliggende i mindst to medlemsstater.

  Sømotorvejsprojekterne kan som udgangspunkt få TEN-T-støtte på op til 20 pct. af de samlede anlægsomkostninger, mens der kan gives op til 50 pct. i støtte til forberedende undersøgelser i forbindelse med et projekt og til de såkaldte pilotprojekter, der understøtter udvikling og implementering af nye koncepter og/eller teknologier. Det er muligt at kombinere flere af disse elementer i samme ansøgning.

  Det skal bemærkes, at hvor det hidtil kun har været muligt for såkaldte kategori A-havne at søge (minimum 1,5 mio. ton gods eller 200.000 passagerer årligt), er der i år åbnet op for ansøgninger fra hhv. kategori B-havne (minimum 0,5 mio. ton gods eller 100.000 passagerer årligt) og C-havne (i praksis havne mindre end kategori B-havne).

  Se hele meddelelsen om udbudsrunden her (på engelsk), hvor der også er nærmere vejleding om, hvem der kan søge, og hvordan der kan søges.

  Yderligere information kan findes på følgende sider:

  Transportministeriets temaside om TEN-T

  Motorways of the Sea Helpdesk

  TEN-T-agenturets hjemmeside om 2011-ansøgningsrunden

  Det skal bemærkes, at fristen for indlevering af projektforslag til Kommissionen er den 23. september 2011. Ansøgningen skal indsendes igennem Transportministeriet, og ansøgningerne ønskes modtaget senest fredag den 16. september.

  For yderligere oplysninger kontakt venligst Søren Clausen på tlf.: 3392 4387 eller Thomas Rousing-Schmidt på 3392 3969.