Gå til hovedindhold

Supplerende VVM-redegørelse af Metrocityringen i høring

Transportministeriet sender i dag en supplerende VVM-redegørelse for byggeriet af Cityringen i høring. Her kan naboerne på støjkort for hver enkelt byggeplads se, hvilket støjniveau der vil være fra metrobyggeriet i de kommende anlægsfaser. Redegørelsen skal danne baggrund for både de fremtidige støjgrænser og kompensationsordninger til de berørte naboer.

Indhold

  Transportministeriet har udarbejdet den supplerende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) i forlængelse af den politiske aftale om ”Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen”. Aftalen indeholder blandt andet en ”nabopakke”, der skal give bedre kompensationen til metrobyggepladsernes naboer.

  Samtidig har transportministeren onsdag den 9. april fremsat et lovforslag i Folketinget med henblik på udmøntning af den politiske aftale.

  De præcise støjgrænser og størrelsen af erstatninger m.v. fastlægges først efter den offentlige høring af den supplerende VVM-redegørelse. Det sker formelt ved en bekendtgørelse, der forventes at få virkning fra den 1. juli.

  Med den supplerende VVM-redegørelse får offentligheden og myndigheder mulighed for at komme med forslag eller indsigelser vedrørende det fremtidige anlægsarbejde på Cityringens byggepladser.

  I forbindelse med den offentlige høring vil der i slutningen af april blive afholdt borgermøde. På mødet vil Transportministeriet redegøre for formålet med den supplerende VVM-redegørelse, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Tid og sted for mødet vil snarest blive offentliggjort på Transportministeriets hjemmeside

  Den supplerende VVM-redegørelse vil være i høring fra den 10. april 2014 til den 5. juni 2014.

  Transportminister Magnus Heunicke udtaler:

  - Med den supplerende VVM-redegørelse og det lovforslag, der netop er fremsat i Folketinget, tager vi et skridt i retning af, at naboerne til det store cityringsbyggeri kan få klare rammer i den resterende anlægsperiode.

  - Den supplerende VVM-redegørelse indeholder grundige beskrivelser af projektets konsekvenser for omgivelserne, og der er stor åbenhed omkring, hvordan naboerne kommer til at opleve metrobyggeriet i de kommende år. Blandt andet er det muligt for offentligheden at se hvor, hvornår og hvor meget byggeriet vil støje.

  - Det nye lovforslag om Metrocityringen og den supplerende VVM-redegørelse giver samtidig klare spilleregler for Metroselskabet, så vi kan sikre den nødvendige fremdrift i byggeriet.

  Fakta om den supplerende VVM-redegørelse:

  Den supplerende VVM-redegørelse beskriver konsekvenserne af de ændrede aktiviteter i forhold til beskrivelsen i VVM-redegørelsen for Cityringen fra 2008. Det gælder følgende miljøforhold:

  • Trafik
  • Støj
  • Vibrationer
  • Mennesker, sundhed og samfund

  Den supplerende VVM beskriver samtidig de afværgeforanstaltninger, som ændringerne i arbejdet på byggepladserne giver anledning til, herunder de forventede rammer for erstatning, genhusning, overtagelse m.v. til de berørte naboer. Konsekvenserne er vurderet fremadrettet fra den anlægssituation, der vil være fra juli 2014.

  På alle andre områder end nævnt ovenfor vil VVM-redegørelsen for Cityringen fra 2008 fortsat være gældende. Denne redegørelse vil desuden udgøre 0-alternativet for den supplerende VVM-redegørelse.

  Høringsperioden er 8 uger, og de høringssvar, der modtages, vil blive vurderet og udgivet i en hvidbog og indgå som grundlag for transportministerens godkendelse af VVM-redegørelsen.

  Hvidbogen og høringsudgaven for den supplerende VVM-redegørelse vil udgøre grundlaget for den regulering, som transportministeren bemyndiges til at udstede efter Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven, der er blevet fremsat den 9. april.

  Lovforslaget giver transportministeren hjemmel til at regulere den maksimalt tilladte forurening og gener fra byggeriet af Cityringen. I henhold til lovforslaget vil Cityringens byggepladser overgå til en sammenhængende og generelt fastsat regulering af forurening og gener, herunder navnlig støj. Hvis transportministeren fastsætter regler om maksimalt tilladte støjniveauer, indeholder lovforslaget en pligt til, at transportministeren samtidig fastsætter regler om kompensation, efter nærmere fastlagte kriterier, til naboer der udsættes for en væsentlig støjbelastning fra anlægsaktiviteterne.

  Læs hele VVM-undersøgelsen på Høringsportalen