Gå til hovedindhold

CEF-ansøgningsrunde om EU-midler til transportinfrastruktur - Blending Call

Europa-Kommissionen har opslået en ny ansøgningsrunde inden for transportdelen af EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Fonden støtter udbygningen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Indhold

  Der er afsat 1 mia. EUR i direkte EU-støtte til ansøgningsrunden, svarende til ca. 7,4 mia. kr. 

  Ansøgningsrunden henvender sig til ansøgere, der benytter en form for ekstern finansiering, typisk i form af lån, til at realisere et transportinfrastrukturprojekt. 

  På ansøgningstidspunktet skal der som minimum foreligge et forhåndstilsagn fra en ekstern finansieringskilde. Den eksterne finansieringskilde kan fx være Den Europæiske Investeringsbank (EIB), Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), projektudviklingsbanker, eller øvrige private investorer, fx banker. 

  Se ansøgningsmaterialet for de præcise krav og/eller skriv til Kommissionens Helpdesk (se adressen nederst), hvis du er i tvivl, om du kan søge om EU-støtte til dit projekt.

  Der kan i denne runde kun søges om EU-støtte til ’’works’’ (opførsel af anlæg, bygning af ny infrastruktur eller tilsvarende), dvs. der kan ikke søges om støtte til ’’studies’’ (forarbejder, planlægning, projektering, m.v.).

  Ansøgningsrunden dækker projekter bredt inden for alle transportformer.

  Frister:
  Til denne ansøgningsrunde er der to frister for ansøgninger til Kommissionen. Den første frist er den 14. juli 2017 kl. 17.00. Og den næste frist er den 30. november 2017 kl. 17.00. Ansøgeren indsender selv ansøgningen til Kommissionen elektronisk (se mere på ansøgningsrundens hjemmeside). 

  Det er yderst usikkert, hvor mange midler der vil være til rådighed efter den første ansøgningsrunde, dvs. efter evalueringen af de ansøgninger, der er ind-kommet senest den 14. juli 2017. Da det er først-til-mølle princippet, der gælder, opfordres der til, at man så vidt muligt ansøger senest den 14. juli 2017 kl. 17.00.  

  Alle ansøgninger med dansk involvering skal valideres af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, før ansøgningen indsendes til Kommissionen. 

  Hvis man som ansøger vil nå at indsende til Kommissionen senest den 14. juli 2017 kl. 17.00, skal den samlede ansøgning, inklusiv den samfundsøkonomiske analyse og andre centrale bilag, sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 2. juni 2017 til: tro@trm.dk og heto@tbst.dk. Ansøgninger indkommet efter den 2. juni 2017 vil ikke blive behandlet. 

  Hvis man overvejer at søge, opfordres der til, at der tages kontakt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet hurtigst muligt. Potentielle ansøgere opfordres til snarest og senest den 2. maj 2017 at indsende en kort projektbeskrivelse (en-to sider, dansk eller engelsk) til tro@trm.dk og heto@tbst.dk, med information om: 

  - Ansøgningens titel:
  - Ansøger(e):
  - Baggrund og formål:
  - Hvilke konkrete aktiviteter der søges om støtte til:
  - Angivelse af hhv. estimerede støtteberettigede omkostninger, ansøgt støttebeløb og støtteprocentsatsen:
  - Den forventede finansieringsmodel – andel af egen finansiering, eksterne finansieringskilder, mv. 

  Miljøstyrelsen skal kontaktes vedr. ansøgningsformular C. Det sker på følgende måde: 

  Ansøger sender ansøgningsformular C i udfyldt stand til Miljøstyrelsens ho-vedpostkasse på mst@mst.dk med angivelse ”Til MST-Naturforvaltning CEF-ansøgning for ’projektnavn’ ”, med cc til Tobias von Platen-Hallermund på tovpl@mst.dk og Tobias Grindsted på togri@mst.dk hurtigst muligt og senest den 2. maj 2017. 

  I fremsendelsesmailen bedes det angivet, om der tidligere er blevet indsendt oplysninger om projektet til Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturfor-valtning eller Miljøstyrelsen, ligesom der opfordres til, at ovennævnte projekt-beskrivelse, der er indsendt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, ved-lægges. Miljøstyrelsen sender ansøgningsformular C med underskrifter og myndighedsstempel tilbage til ansøger – både i original pr. brev og pr. mail. 

  Yderligere information kan findes på:
  Ansøgningsrundens hjemmeside hos Kommissionens transportagentur, INEA, som fortæller om ansøgningsrundens prioriteter og afsatte beløb, og hvor der findes links til de relevante dokumenter, inkl. ansøgningsformularer og ansøgningsguide. 

  Kommissionens præsentationer fra Blending Call Info Day i Bruxelles den 27. februar 2017.

  Transport- og Bygningsministeriets temaside om det transeuropæiske trans-portnet (TEN-T) og Connecting Europe Facility (CEF).

  Følgende personer kan kontaktes i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

  Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt på tro@trm.dk
  Chefkonsulent Henrik Tornblad (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) på heto@tbst.dk 

  Spørgsmål vedr. ansøgningsrunden kan sendes til Kommissionens Helpdesk på INEA-CEF-TRANSPORT-BLENDING@ec.europa.eu