Kendelse fra Klagenævnet for Udbud vedrørende færgebetjeningen af Bornholm

Klagenævnet for Udbud har givet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet medhold i klagesag anlagt af Danske Færger A/S. Klagesagen angik ministeriets udbud af færgebetjeningen af Bornholm.

Foto: Færgen A/S

09. august 2017

Danske Færger A/S indgav den 20. maj 2016 klage til Klagenævnet for Udbud over Transport-, Bygnings- og Boligministeriets beslutning om at tildele kontrakten om færgebetjening af Bornholm til Molslinjen A/S. 

Klagenævnet for Udbud har den 7. august 2017 truffet afgørelse i sagen, og det fremgår af afgørelsen, at klagenævnet giver ministeriet medhold. 

Ministeriet glæder sig over afgørelsen og afventer nu udløbet af en frist på 8 uger for Danske Færger A/S til eventuelt at indbringe sagen for domstolen.

Kendelsen medfører ikke nogen ændring med hensyn til Danske Færger A/S’ forberedelse af driftsophør og Molslinjen A/S forberedelse af driftsstart, som således fortsætter efter planen.