Kommissorium for et review af Signalprogrammet

Der gennemføres et review af Signalprogrammet. Reviewet skal være med til at sikre udrulningen af Signalprogrammet fremadrettet ved blandt andet at anvise optimeringsmuligheder såvel som muligheder for øget styrbarhed og robusthed.

Det gamle signalsystem på jernbanen
Foto: Tao Lytzen

20. juni 2017

Som udmeldt ved offentliggørelsen af Statsrevisorernes beretning om forsinkelsen af Signalprogrammet 25. januar 2017 har transport-, bygnings- og boligministeren blandt andet taget initiativ til, at der gennemføres et eksternt review af Signalprogrammet. 

Reviewet skal indeholde:

1. En grundig kortlægning af Banedanmarks nye budgetoverslag, herunder bagvedliggende beregninger, dimensionerende parametre og deres gennemslag på økonomien samt begrundelser for afvigelser fra det tidligere budget.

2. En vurdering af om Signalprogrammets aktuelle tids- og aktivitetsplaner er realistiske og velunderbyggede. En vurdering af om det opdaterede budget er realistisk og velunderbygget, idet der foretages en grundig gennemgang heraf og håndteringen af risici.

3. Forslag til tiltag, der skal sikre, at der fra statens side er en omkostningseffektiv koordinering mellem Signalprogrammet og øvrige dele af Banedanmarks organisation samt mellem Signalprogrammet og andre aktører, som fx DSB.

4. Der opstilles et bruttokatalog af besparelsesforslag på 5-10 pct. af Sig-nalprogrammets opdaterede anlægsudgift mhp. at udspare en reserve.

5. En vurdering af om Signalprogrammet har tilstrækkelige styringsprocesser og -værktøjer, og om der er behov for organisatoriske tiltag med henblik på at understøtte gennemførelsen af Signalprogrammet som forudsat.

Deloitte er sammen med sine samarbejdspartnere (Mott MacDonald, Civity og LETT advokater) valgt til at forestå gennemførelsen af reviewet, og arbejdet er allerede igangsat.

Afrapportering forventes at finde sted efter sommerferien.