Transport på finansloven

Midler til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, aftale om den videre proces for drøftelser af fremtidige prioriteringer for infrastruktur, højere hastighedsgrænser for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje samt et overhalingsforbud for lastbiler, lette og tunge vogntog på en række tosporede motorveje. Det er nogle af de initiativer, som indgår på transportområdet i den netop offentliggjorte finanslov for 2019.

Luftfoto af motorveje
Foto: Ulrik Jantzen

30. november 2018

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en finanslovsaftale for 2019. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at parterne i starten af 2019 på baggrund af et oplæg fra regeringen vil se på en infrastrukturplan med fokus på veje. 

- Det skal være let at komme på arbejde eller fragte varer uanset, hvor man bor eller driver virksomhed i Danmark. Derfor er jeg glad for, at regeringen og Dansk Folkeparti har givet hinanden håndslag på, at vi skal lægge en plan for, hvordan vi kan udvikle infrastrukturen efter 2020, hvor der igen er økonomisk råderum. Fremtidige infrastrukturprojekter skal blandt andet understøtte en høj mobilitet og en forbedret kapacitet på det danske vejnet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

I forlængelse heraf indeholder aftalen blandt andet midler til opdatering af en række VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag for en række anlægsprojekter: 

 • Vejforbindelse til Stevns
 • Opgradering af E55 ved Nykøbing
 • Omfartsvej ved Mariager 
 • Udbygning af kryds v. Rute 11 og 26 mod Thisted
 • Udbygning af rute 15 Herning-Ringkøbing
 • 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen
 • Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse
 • Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen
 • Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape)

Undersøgelserne vil sammen med en lang række allerede udarbejdede eller besluttede VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag bidrage til at sikre, at kommende beslutninger om infrastruktur er baseret på et aktuelt og retvisende grundlag om fx anlægsoverslag, samfundsøkonomiske gevinster mv. 

Regeringen og Dansk Folkeparti vil desuden hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje for at fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet. Det vil mindske hastighedsspredningen mellem lastbiler og personbiler og dermed personbilers behov for at overhale lastbiler, hvilket isoleret set gavner trafiksikkerheden. Samtidig fastholdes hastighedsgrænsen på 70 km/t i timen på de strækninger, hvor en øget hastighed ikke er forsvarlig. Der afsættes derfor midler, så der kan nedskiltes på relevante kommunale og statslige veje.  

Derudover vil regeringen og Dansk Folkeparti udvide det eksisterende overhalingsforbud for lastbiler til også at gælde lette og tunge vogntog. Det udvidede forbud skal gælde på yderligere 270 km af landets 2-sporede motorvejstrækninger. Formålet er at skabe en mere rolig trafikafvikling på en række 2-sporede strækninger med høj trafikintensitet.

Endelig vil partierne igangsætte en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Forundersøgelsen vil være den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil kunne give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse potentielt kan se ud.

- Når man tager i betragtning, hvor få midler vi har til rådighed til forbedringer og nye investeringer på transportområdet, er det en finanslovsaftale, som jeg er godt tilfreds med. Særligt er jeg glad for, at vi kan sætte gang i en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, ligeså snart resultatet af den igangværende screening foreligger. Vi sikrer en forbedret mobilitet for lastbilbranchen, som hver dag holder hjulene kørende i Danmark. Og vi har en aftale om en procesplan for, hvordan vi får taget stilling til investeringer i transportinfrastruktur i perioden 2021-2030, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter midler til: 

 • 60 mio.kr. til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Der afsættes 15 mio. kr. i 2019, 25 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. 2021 til forundersøgelsen. 
 • 30 mio. kr. i 2019 til en pulje, hvorfra kommunerne kan ansøge om midler til skiltning, som sænker hastighedsgrænsen på vejstrækninger, hvor det ikke er forsvarligt for tunge køretøjer at køre 80 km/t. Der afsættes samtidig 1,5 mio. kr. i 2019 til skiltning på statsvejsnettet. 
 • 15 mio. kr. i 2019 til Vejdirektoratets arbejde med skiltning af overhalingsforbud for lastbiler på de statslige motorvejsstrækninger.
 • 2,5 mio. kr. til en opdatering af VVM-undersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse, idet Aalborg Kommune ligeledes tager medansvar for finansieringen af opdateringen af VVM-undersøgelsen med et bidrag på 2,5 mio. kr. i 2020.  
 • 23 mio. kr. i 2019, 41,5 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 til gennemførsel af VVM-undersøgelser og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for de oplistede infrastrukturprojekter.
 • 75 mio. kr. som et statsligt tilskud i 2019-2021 til en udvidelse af Søby Havn.
 • 5 mio. kr. årligt til at finansiere en fjernelse af afgiften på registrering af ejerskab og pant i luftfartøjer, således at vilkårene for flyregistrering i Danmark ligestilles med vilkårene i Norge og Sverige.

Fakta

pdf

Udvidelse af overhalingsforbuddet for lastbiler på udvalgte motorvejsstrækninger

0,25 MB Download
pdf

80 km/t for lastbiler uden for tættere bebygget område og motortrafikveje

0,08 MB Download