Signalprogrammet på rette spor – enighed om vejen frem

Banedanmark har netop orienteret forligskredsen (S, RV, SF, V, K, LA og DF) om, at udrulningen af Signalprogrammet forløber tilfredsstillende. Forligskredsen genbekræftede på den baggrund Banedanmarks videre arbejde med afsæt i den nuværende udrulningsplan.

Det gamle signalsystem på jernbanen
Foto: Banedanmark/Tao Lytzen

27. november 2019

På dagens møde blev Folketingets transportordførere orienteret om, at udrulningen af Signalprogrammet, som er baseret på den reviderede strategi fra november 2017, overordnet set forløber efter planen.

- Det nye signalsystem har på tilfredsstillende vis været i drift i Nordjylland i mere end et år. Vi ser nu frem til, at yderligere strækninger bliver taget i brug, og at vi også får sat Sjælland på landkortet, siger transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Jeg er glad for, at vi i forligskredsen er enige om at køre videre med Signalprogrammet, som i sidste ende kommer til at betyde en mere stabil togdrift for passagererne.

I det forgangne år har Signalprogrammet udvist fremdrift på en række afgørende punkter:

  • Signalsystemet er i drift i Nordjylland, og driften viser høj stabilitet.
  • Signalsystemet på den nye bane mellem København og Ringsted er klar.
  • Udrustningen af IC3-togene med ny signalteknologi sker som forudsat. Der er udrustet 6 tog og yderligere to forventes udrustet inden udgangen af 2019.
  • Der er gennemført design for signaludrustning af DSB’s elektriske IR4-tog, og installationsarbejderne for prototypen er igangsat.
  • Det første af DSB’s ABs (dobbeltdækkertog) er blevet udrustet med ny signalteknologi, og en ibrugtagningstilladelse forventes opnået i indeværende uge.
  • Den første strækning i Østdanmark (banen mellem Roskilde og Køge) forventes at overgå til drift med de nye signaler i midten af december i år.

Forligskredsen har besluttet at følge Banedanmarks anbefaling og gå videre med serieudrustningen af DSB’s elektriske IR4-togsæt for at øge robustheden i den trafikale planlægning fremadrettet.

Samtidig har forligskredsen besluttet, at der ikke gås videre med undersøgelser af, og overvejelser om en række undersøgte alternativer løsninger. Alternativerne har vist sig særdeles komplicerede med væsentlige udviklingskomponenter, markante tekniske og økonomiske risici, ligesom de vil kræve træk på de afgørende kompetencer (validatorer), der også er nødvendige for at udrulle Signalprogrammet. Både en såkaldt immunisering af strækningen Roskilde-Holbæk og etablering af et stationssikringsanlæg i gammel signalteknologi i Køge Nord opgives derfor.

- Vi har i forligskredsen i dag nikket til, at der ikke længere skal arbejdes videre med en række back-up forslag i Signalprogrammet. Fremadrettet skal der være fuldt fokus på at sikre, at Signalprogrammet kommer i mål som forudsat. Samtidig skal det sikres, at trafikplaner og anlægsarbejder hænger sammen, udtaler transportminister Benny Engelbrecht og fortsætter:

- Vi er fortsat meget bevidste om, at Signalprogrammet rummer væsentlige risici. Der vil også over de kommende år være bump på vejen, og nye udfordringer vi skal indtænke. Derfor har jeg også lagt op til, at vi i ordførerkredsen fortsat mødes med jævne mellemrum for at følge med i Signalprogrammets fremdrift, ligesom de månedlige statusrapporter fortsat vil blive oversendt til Folketinget.

Transport- og Boligministeriets departement arbejder sammen med DSB og Banedanmark på at opstille en fremadrettet trafikplan afpasset med anlægsarbejderne på jernbanen. De nødvendige og hensigtsmæssige trafikale tilpasninger vil blive præsenteret i forbindelse med serviceeftersynet af jernbanen.